Rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej pomoc

Masz problem z napisaniem teorii do pracy dyplomowej?

Cyber-promotor.pl zapewnia fachową pomoc w pisaniu prac zarówno całych, jak i ich poszczególnych części! Doświadczony zespół redaktorski z 87 dziedzin. Pomożemy we wszystkim - bez przedpłat. Zapewniamy pisemną umowę i gwarancję!

Rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej – jak napisać?
08 marca 2024

Rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej – jak napisać?

Napisanie części teoretycznej do pracy licencjackiej wbrew pozorom wcale nie jest łatwym zadaniem. Mimo odtwórczego charakteru tej części pracy wiele osób nie radzi sobie z jej napisaniem. Zobacz, jak napisać rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej - czytaj artykuł poniżej.

 

Spis treści

Rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej - jak napisać?. 1

Rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej - co to?. 1

Rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej a wstęp. 1

Rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej a dyskusja. 1

Jak napisać rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej?. 2

Jak znaleźć literaturę do pracy licencjackiej?. 3

Co powinien zawierać rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej?. 4

 

 

Rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej – co to?

Prace licencjackie mogą przyjmować różne formy, w zależności od dyscypliny naukowej, wymagań uczelni oraz tematu badawczego. Każda z nich powinna jednak zawierać bogaty przegląd literatury, który zazwyczaj znajduje się na początku pracy (po wstępie). Rozdział teoretyczny jest nie tylko opisem istniejącej wiedzy, ale także analizą i syntezą różnych podejść teoretycznych oraz wskazaniem na znaczenie planowanego w pracy badania w kontekście szerszej dyskusji naukowej.

Rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej a wstęp

Każda praca licencjacka, niezależnie od jej charakteru, zawiera część teoretyczną. Ta teoria może być też nazywana przeglądem literatury, analizą krytyczną literatury przedmiotu lub potocznie – wstępem teoretycznym. Ta ostatnia nazwa jest często używana przez nie tylko studentów, ale też promotorów, co powoduje pewne zamieszanie pojęciowe, gdyż rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej nie jest tożsamy ze wstępem do pracy. Wstęp pełni bowiem zupełnie inne funkcje i pisze się go po napisaniu całej pracy, gdyż powinien on zawierać odniesienia do przeprowadzonych badań, problemów badawczych oraz tego, czy cel pracy udało się zrealizować. Więcej na temat wstępu do prac dyplomowych znajdziecie tutaj.

Rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej a dyskusja

Dlaczego zatem rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej czasami bywa nazywany potocznie wstępem literaturowym? Dzieje się tak dlatego, że stanowi on swego rodzaju wprowadzenie do części badawczej. Dobrze napisany rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej powinien zawierać przegląd literatury, definicji pojęć oraz teorii w kontekście planowanych w pracy badań. Nie jest on jednak tożsamy z tzw. dyskusją. Dyskusja bowiem stanowi porównanie badań własnych do wyników badań innych badaczy, którzy badali ten sam obszar nauki lub zjawisko. Skupia się ona zatem na porównaniu wyników badań własnych i innych, jakie dotąd przeprowadzono.

Przegląd literatury przedmiotu w pracy licencjackiej, czy też jej rozdział teoretyczny jest natomiast pojęciem znacznie szerszym. Powinien on bowiem obejmować przegląd nurtów naukowych dotyczących tematu pracy oraz planowanych badań w ujęciu ogólnym.

Jak napisać rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej?

Rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej stanowi tak naprawdę najłatwiejszą jej część, jednak wymaga zachowania określonych standardów. Powinien on stanowić solidną podstawę teoretyczną dla analizy i interpretacji danych badawczych w pracy. Warto zatem niewątpliwie rozpocząć od zgromadzenia najpotrzebniejszej literatury, a następnie zapoznania się z nią i wyłonienia najważniejszych elementów dotyczących danego tematu. Szczególnie ta ostatnia część sprawia najwięcej problemów studentom. Może to wynikać z braku odpowiedniej wiedzy dotyczącej opisywanej tematyki, ale też niezrozumienia własnego tematu. Z tego względu warto dobrze przemyśleć wybór tematu swojej pracy dyplomowej, aby potem nie napotykać na dalsze problemy.  O tym jak wybrać temat pracy dyplomowej, aby nie żałować, można poczytać tutaj.

Temat swojej pracy licencjackiej warto poddać analizie językowej, aby wyłonić z niego najważniejsze elementy, które muszą być w pracy omówione. Co to oznacza w praktyce? Najłatwiej będzie pokazać to na przykładzie. Załóżmy, że mamy do napisania pracę licencjacką na temat: Funkcjonowanie rodziny sprawującej opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym. Należy wyodrębnić w nim najważniejsze pojęcia kluczowe. W tym wypadku będą to „rodzina”, „niepełnosprawność” i „sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym”. W literaturze przedmiotu powinniśmy zatem szukać zagadnień związanych z tymi trzema pojęciami.  Na tych kluczowych dla naszego tematu terminach powinniśmy oprzeć przegląd teoretyczny w pracy licencjackiej. W zależności od struktury pracy i tego, czy będzie ona zawierała jeden rozdział teoretyczny kilka, można stworzyć odpowiedni plan pracy. Przy założeniu, że praca będzie zawierała jeden rozdział teoretyczny jego struktura może wyglądać następująco:

Rozdział 1. Rodzina dotknięta zjawiskiem niepełnosprawności dziecka - przegląd literatury przedmiotu

 1. Pojęcie rodziny

 2. Funkcje rodziny

 3. Pojęcie niepełnosprawności

 4. Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym - trudności i wyzwania

Jak widać, mamy tu omówione wszystkie słowa kluczowe niezbędne do wyczerpania analizowanego tematu.

W przypadku, gdyby w pracy miało znaleźć się kilka rozdziałów teoretycznych, na każdym z zagadnień kluczowych należałoby oprzeć jeden rozdział. Przykładowo mogłoby to wyglądać tak:

Rozdział 1. Rodzina w literaturze przedmiotu

 1. Pojęcie rodziny

 2. Funkcje rodziny

 3. Typy i rodzaje rodzin

Rozdział 2. Niepełnosprawność – przegląd literatury przedmiotu

 1. Definicje niepełnosprawności

 2. Rodzaje niepełnosprawności

 3. Formy pomocy osobom niepełnosprawnym

Rozdział 3. Rodzina wychowująca dziecko niepełnosprawne

 1. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie

 2. Psychospołeczne aspekty funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego

 3. Formy wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne

Są to oczywiście przykładowe zagadnienia, jakie mogłyby się znaleźć w rozdziale teoretycznym do pracy licencjackiej na omawiany temat. Chodzi tu jednak o pokazanie pewnej zasady, jak podejść do pisania części teoretycznej w pracy licencjackiej.

Reasumując zatem, na początku wybieramy słowa kluczowe dla tematu, a następnie do każdego z nich dobieramy odpowiedni zakres przeglądu literatury taki jak omówienie definicji, rodzajów badanego pojęcia oraz osadzanie go w odpowiednim kontekście, np. społecznym, ekonomicznym, prawnym, psychologicznym lub innym w zależności od kierunku studiów, którego uwieńczeniem ma być praca licencjacka.

Jeśli masz problem z napisaniem części teoretycznej do pracy licencjackiej, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji - skontaktuj się bez zobowiązań - kontakt

Jak znaleźć literaturę do pracy licencjackiej?

Skoro już wiemy, jak napisać rozdział teoretyczny do pracy licencjackiej (lub rozdziały, jeśli będzie ich kilka), na tym etapie musimy pozyskać odpowiednią literaturę. Jak to zrobić? Istnieje kilka sposobów, aby znaleźć odpowiednią literaturę do pracy licencjackiej. Zatem gdzie szukać literatury do pracy licencjackiej? Jest wiele takich miejsc:

 • Biblioteki akademickie: pierwszy i najbardziej oczywisty wybór to odwiedzimy biblioteki swojej uczelni. Warto nadmienić, że wiele uczelni udostępnia zasoby biblioteczne również online. Biblioteki uniwersyteckie mają dostęp do szerokiej gamy książek, czasopism i innych materiałów, które mogą być przydatne podczas pisania pracy.

 • Biblioteki dostępne online - warto skorzystać również z bibliotek online, niekoniecznie tylko własnej uczelni, ale też wielu innych. Najbardziej znaną biblioteką naukową dostępną online jest Ibuk.pl. Główną zaletą popularnego Ibuka jest to, że mamy poprzez niego dostęp do naprawdę najnowszych publikacji renomowanych wydawnictw. Niestety jego wadą jest to, dostęp do większości wartościowych zasobów jest płatny. Niektóre uczelnie udostępniają dostęp bezpłatny do tej bazy naukowej, więc warto się zainteresować, czy Twoja uczelnia również Ci to umożliwia. Istnieje też wiele bezpłatnych bibliotek naukowych dostępnych online - ciekawe ich zestawienie znajdziecie tutaj.

 • Internet: mnóstwo książek i zasobów naukowych można znaleźć również bezpośrednio w Internecie. W tym wypadku należy jednak dokonać odpowiedniej selekcji źródeł. O ile zatem strony internetowe renomowanych instytucji naukowych, uczelni, raporty badawcze, bazy danych online, artykuły naukowe publikowane najczęściej w wersji pdf, fragmenty podręczników akademickich itp. Będą stanowiły doskonałe źródło literatury do pracy, to już strony internetowe takie jak Wikipedia niekoniecznie. Należy zatem pamiętać, aby weryfikować wiarygodność informacji znalezionych w Internecie.

 • Konferencje naukowe: podczas studiów warto brać udział w konferencjach naukowych, zwłaszcza takich poświęconych tematyce, z którą wiążemy pisanie naszej pracy dyplomowej. Uczestnicząc w konferencji można zazwyczaj nieodpłatnie otrzymać materiały konferencyjne i zeszyty naukowe, które zawierają najnowsze badania i artykuły. Jest to doskonałe źródło pozyskiwania literatury do swojej pracy dyplomowej.

 • Bazy danych naukowych: warto też skorzystać z różnych baz danych naukowych, takich jak PubMed (dla nauk medycznych), Google Scholar, Scopus czy Web of Science. Te platformy umożliwiają wyszukiwanie artykułów naukowych, książek i innych materiałów z zakresu różnych dziedzin. Niestety wadą baz naukowych jest to, że niektóre z nich zawierają tylko fragmenty publikacji (np. Google Scholar), co nie ułatwi nam pisania.

 • Cytowania w istniejących publikacjach i artykułach: jeżeli wybraliśmy sobie wyjątkowo wymagający temat, do którego jest niezmiernie mało literatury przedmiotu, warto przeanalizować cytowania w istniejących podręcznikach akademickich i artykułach związanych z takim tematem pracy. Często artykuły te wskazują na inne ważne prace związane z tematyką.

 • Kontakt z ekspertami: warto również porozmawiać z ekspertami w dziedzinie, w której piszemy naszą pracę licencjacką.  Mogą oni polecić kluczowe artykuły lub książki oraz udzielić wskazówek dotyczących dalszych poszukiwań. Inną formą skorzystania z pomocy eksperckiej, są usługi serwisów pomagających studentom w pisaniu prac, które zgromadzą odpowiednią literaturę lub opracują jej odpowiedni przegląd.

Po zebraniu odpowiedniej literatury, staraj się zawsze korzystać z różnorodnych źródeł, aby zapewnić solidność i rzetelność pracy licencjackiej. Pamiętajmy, że im więcej literatury, z której skorzystamy, tym mniejsze ryzyko fałszywie dodatniego plagiatu w raporcie JSA. Błędem jest natomiast ograniczanie się wyłącznie do literatury z jakiegoś wąskiego zakresu dat wydania. Rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej powinien bowiem stanowić rzetelny przegląd literatury przedmiotu, niezależnie od daty jej publikacji. Wskazane jest więc sięgnięcie również po jak najbardziej klasyczne pozycje literaturowe, na których zostały zbudowane główne nurty danej dziedziny nauki i analizowanej tematyki. Niebezpiecznym błędem będzie zatem ograniczanie się do literatury z ostatnich 5 czy 10 lat. Sięgając po starsze pozycje pamiętajmy jednak, aby zweryfikować aktualność zawartych w nich treści.

Jeśli masz problem z pozyskaniem materiałów i źródeł do pracy licencjackiej, chętnie Ci w tym pomożemy - skontaktuj się bez zobowiązań - kontakt

Co powinien zawierać rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej?

Rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej powinien charakteryzować się określoną strukturą. Powinien on zatem zawierać następujące elementy:

 • Wprowadzenie do tematu: warto rozpocząć rozdział od wprowadzenia do głównego tematu pracy licencjackiej. Na początku zatem należy krótko opisać, o czym będzie ten rozdział i jakie zagadnienia zostaną omówione. Pamiętajmy jednak o tym, aby nie wyodrębniać tego krótkiego wprowadzania słowem „wstęp”.

 • Omówienie istotnych pojęć i definicji: każdy rozdział teoretyczny należy rozpocząć od wyjaśnienia istotnych pojęć i definicji związanych z tematem (pojęcia kluczowe dla tematu).  

 • Przegląd literatury: bardzo ważny jest gruntowny przegląd literatury związanej z tematem pracy. Należy skupić się na najważniejszych teoriach, modelach i badaniach naukowych związanych z tematem pracy. Jak pisaliśmy wcześniej, powinny one odnosić się do słów kluczowych zawartych w temacie.

 • Przedstawienie teorii lub modeli: należy opisać główne teorie lub modele, które są istotne dla przedmiotu badań. Trzeba wskazać, jakie są założenia tych teorii i jak są one związane z problemem badawczym.

 • Analiza dotychczasowych badań: powinna opierać się na krytycznej analizie literatury przedmiotu i dotychczasowych badań związanych z tematem pracy. Należy omówić istniejące luki w wiedzy, kontrowersje oraz obszary, które wymagają dalszych badań.

 • Ramowanie teoretyczne: należy przedstawić ramy teoretyczne, które będą używane do interpretacji danych badawczych. Warto uzasadnić, dlaczego wybrano określone podejścia teoretyczne i jak będą one przydatne w analizie wyników badań.

 • Podsumowanie: na koniec warto dokonać krótkiego podsumowania głównych punktów omówionych w rozdziale teoretycznym, wskazać na znaczenie wybranych teorii i modeli dla badań, które znajdą się w części praktycznej oraz zwrócić uwagę na ewentualne luki w wiedzy, które praca ma na celu wypełnić.

Rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej napisy według powyższych wytycznych niewątpliwie spotka się z akceptacją promotora.

Jeśli zastosowanie się do tych wszystkich wytycznych wydaje Ci się zbyt dużym wyzwaniem, chętnie pomożemy. Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji - skontaktuj się bez zobowiązań - kontakt

Rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej - po co się go pisze?

Rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej to nie tylko przedstawienie omówionych powyżej elementów w świetle literatury. Pełni on też inne ważne funkcje. Przede wszystkim kwerenda literaturowa niewątpliwie pomoże oswoić się z tematem i uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie, co na etapie analizowania materiału badawczego będzie niezwykle przydatne. W tych pracach, w których konieczna będzie późniejsza dyskusja wyników, dobrze opracowana teoria pomoże w odpowiedniej interpretacji zagadnień zawartych w dyskusji. Oczytanie się w literaturze przedmiotu na etapie tworzenia części teoretycznej pracy licencjackiej będzie też bardzo pomocne przy obronie pracy. Jak zatem widać, rozdział teoretyczny w pracy licencjackiej stanowi nie tylko wprowadzenie do dalszych badań, ale też jest kluczowy podczas interpretacji ich wyników oraz późniejszej obrony pracy i uzyskania tytułu naukowego.

 

Jeśli masz problem z napisaniem teorii do pracy licencjackiej, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji - skontaktuj się bez zobowiązań - kontakt

 

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: