Liczba zadowolonych klientów:
0
Pomoc w pisaniu prac, pisanie prac

W tej części poradnika poświęconego planom prac licencjackich przyjrzymy się bliżej pracą z dziedzin humanistycznych takich jak prawo, teologia, bezpieczeństwo czy pedagogika. Różnią się one dość mocno od innych dziedzin.

Plan pracy licencjackiej prawo

Prace sprawa są zazwyczaj poświęcone jakiemuś wąskiemu zagadnieniu związanemu z daną gałęzią prawa. Powoduje to, że najczęściej stosowaną metodą badawczą jest analiza aktów prawnych i orzecznictwa, uzupełniona o analizę krytyczną literatury przedmiotu – doktryny. Bardzo rzadko stosuje się inne metody badawcze, jak na przykład metody kwestionariuszowe (ankiety) - praktycznie nie są one stosowane w pracach z tej dziedziny. Ma to istotny wpływ na strukturę planu pracy. W pracach z prawa nie występuje bowiem zazwyczaj część metodologiczna (kwestie te porusza się we wstępie do pracy). Prace licencjackie składają się zatem ze wstępu, trzech lub rzadziej czterech rozdziałów podzielonych na podpunkty oraz zakończenia.

Więcej na temat pisania prac z prawa można znaleźć tutaj:

  • Poradnik opublikowany przez Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego znajduje się tutaj

  • Poradnik opublikowany przez Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pobierzesz tutaj

Plan pracy licencjackiej prawo – pobierz

 

Plan pracy licencjackiej bezpieczeństwo

Prace z bezpieczeństwa, podobnie jak prace z prawa, opierają się głównie na analizie dokumentów, źródeł, aktów prawnych i literatury. Rzadko wykorzystywane są tu metody ilościowe (np. Badania ankietowe), jednak w przypadku niektórych tematów mogą one wystąpić. Wówczas konieczne będzie uwzględnienie w planie pracy albo osobnego rozdziału metodologicznego, albo dodanie odpowiedniego punktu w rozdziale badawczym. Zazwyczaj jednak ich struktura bardzo przypomina prace z prawa.

Więcej na temat pisania prac z bezpieczeństwa można znaleźć tutaj:

  • Poradnik opublikowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie - tutaj

  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” – poradnik pobierzesz tutaj

Plan pracy licencjackiej bezpieczeństwo – pobierz

 

Plan pracy licencjackiej pedagogika

Zupełnie odmienną strukturę będą natomiast miały prace z pedagogiki. w tym wypadku rozdział pierwszy omawia zagadnienia teoretyczne wprowadzające do tematu, a jeśli praca składa się z czterech rozdziałów, rozdział drugi będzie je uściślał. Kolejny obowiązkowy element pracy z pedagogiki to rozdział metodologiczny, w którym omawia się problematykę badawczą, cel pracy, hipotezy, metody i techniki badań, organizację przebiegu badań oraz - w przypadku badań ilościowych - charakterystykę badanej populacji. Ostatni rozdział stanowi zawsze prezentację wyników badań oraz wnioski. W planie pracy należy oczywiście uwzględnić też takie elementy jak wstęp i zakończenie.

Więcej na temat pisania prac z pedagogiki można znaleźć tutaj:

  • Państwowa Szkoła Wyższa Im. Papieża Jana Pawła II – poradnik jak napisać pracę licencjacką z pedagogiki  pobierzesz tutaj

  • UMCS – poradnik jak napisać pracę licencjacką z pedagogiki - zobacz tutaj

Plan pracy licencjackiej pedagogika – pobierz

 

Jeśli nasze przykładowe plany prac licencjackich nie pomogły Wam w przygotowaniu własnych, zawsze możecie skorzystać z pomocy naszych ekspertów. W przypadku zamówienia opracowania całości pracy licencjackiej lub magisterskiej (wzorca) plan pracy otrzymujecie gratis.

 

Skontaktuj się w sprawie pomocy w pisaniu pracy

Wróć do strony głównej

 

Plan pracy licencjackiej przykład. Część 3 – nauki humanistyczne i społeczne

06 kwietnia 2022
studentka pisze plan pracy licencjackiej prawo

CYBER-PROMOTOR.PL