Pisanie prac licencjackich - co trzeba wiedzieć:

Co to jest praca licencjacka?. 1

Kto potrzebuje pracy licencjackiej?. 1

Jak napisać pracę licencjacką?. 1

Część teoretyczna pracy licencjackiej 2

Metodologia w pracy licencjackiej 3

Praca licencjacka badawcza czy bez badań?. 3

Praca licencjacka – co jeszcze trzeba wiedzieć?. 4

Ile trwa napisanie pracy licencjackiej?. 4

Szybkie pisanie prac licencjackich. 5

 

Co to jest praca licencjacka?

Studia I stopnia, zwane też studiami licencjackimi, to trzyletni okres nauki na uczelni wyższej, który wieńczy napisanie pracy licencjackiej.

Z formalnego punktu widzenia praca licencjacka stanowi dzieło w postaci pracy pisemnej. Jej celem jest przedstawienie podczas egzaminu dyplomowego i obronienie zawartych w niej tez. Prace licencjackie do egzaminów dyplomowych dopuszcza się na podstawie szczegółowo określonych procedur recenzowania. W pierwszej kolejności praca licencjacka musi być sprawdzona i zaakceptowana przez promotora, a następnie przechodzi recenzję zewnętrzną, której dokonuje pracownik naukowy o stopniu co najmniej doktora, który specjalizuje się w tematyce pracy. Istotny etap dopuszczania pracy licencjackiej do obrony to jej weryfikacja w systemie antyplagiatowym. W przypadku otrzymania pozytywnej recenzji promotora i recenzenta oraz weryfikacji pod kątem plagiatu, pracę dopuszcza się do obrony, a student podchodzi do egzaminu dyplomowego.

Jak zatem widać, pisanie prac licencjackich wiąże się z określonymi procedurami, do których student musi się dostosować.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o procesie dyplomowania i pracy licencjackiej, skontaktuj się z naszym ekspertem zadzwoń

Kto potrzebuje pracy licencjackiej?

Ze względu na cel, jaki towarzyszy pisaniu pracy licencjackiej, potrzebują jej przede wszystkim studenci kończący studia I stopnia. Tak więc praca licencjacka będzie Ci potrzebna, jeśli jesteś na III roku studiów licencjackich. Proces pisania pracy warto sobie zaplanować odpowiednio wcześniej, gdyż jest on skomplikowany i wymaga dobrego zarządzania czasem. Chociaż pisanie prac licencjackich nie musi być trudne, to jednak wymaga właściwej organizacji i zarządzania czasem.

Może cię zainteresować: Praca licencjacka. Kiedy zacząć pisać? Czy pomoc w pisaniu pracy usprawni ten proces? – czytaj artykuł

Jak napisać pracę licencjacką?

Pisanie prac licencjackich stanowi dla studentów spore wyzwanie, głównie dlatego, że tak duży tekst o charakterze naukowym większość z nich pisze po raz pierwszy (o ile nie jest to kolejny kierunek studiów, który wybrali). To właśnie dlatego na etapie studiów licencjackich bardzo często są zamawiane pomoce naukowe tego typu.

Należy pamiętać, że pisanie pracy licencjackiej stanowi proces, w którym realizuje się poszczególne etapy. Bardzo dobrze zatem sprawdza się tutaj metodyka zarządzania projektami, opierająca się na harmonogramowaniu wykonywania poszczególnych zadań i ich realizacji wyznaczonych wcześniej terminach. Stanowią one tzw. kamienie milowe (nazwa pochodzi z metodyki zarządzania projektami). Takimi zadaniami, których realizacja stanowi kamienie milowe przedsięwzięcia, jakim jest praca licencjacka, mogą być na przykład: wybór tematu pracy, wybór wstępnej literatury przedmiotu, opracowanie konspektu, przygotowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań, opracowanie poszczególnych rozdziałów pracy, jej końcowe sprawdzenie i redakcja. Z każdego etapu czy też zadania związanego z pisaniem pracy licencjackiej student zazwyczaj rozlicza się z promotorem.

Podobną metodykę działania, jeśli chodzi o pisanie pracy licencjackiej, stosują też nasi redaktorzy. Każdy etap pracy stanowiący kamień milowy, jak na przykład stworzenie planu czy przeprowadzenie badań, jest konsultowane z klientem. Poszczególne etapy konsultowania pracy z klientem są ustalane w umowie oraz formularzu zamówienia. Na podstawie akceptacji wcześniejszego etapu pracy, przystępujemy do dalszych działań. Etap końcowy stanowi sprawdzenie pracy przez redaktora naczelnego (jest to osoba wyższa stopniem naukowym, niż redaktor, który pisał pracę) oraz jej weryfikacja w systemie antyplagiatowym. Po uzyskaniu raportu, praca licencjacka (gotowy wzorzec stworzony przez naszego redaktora) jest przekazywana klientowi.

Ze względu na zbieżność formy pisania pracy licencjackiej z metodyką projektową coraz więcej uczelni decyduje się na pisanie pracy licencjackiej jako projektu dyplomowego. Bardzo często zatem realizujemy zamówienia na prace licencjackie (wzorce, opracowania) również w tej formie.

Więcej o projekcie dyplomowym przeczytasz tutaj.

Jeśli potrzebujesz pracy licencjackiej w formie projektu, skontaktuj się z nami – zadzwoń lub napisz

Część teoretyczna pracy licencjackiej

Każda praca licencjacka, niezależnie od formy w jakiej powstaje, zawsze musi składać się z części teoretycznej i metodologiczno-praktycznej.

Część teoretyczna pracy licencjackiej stanowi przegląd literatury przedmiotu. Istotne jest, aby była to literatura powszechnie uznawana za wartościową naukowo. Część teoretyczna pracy licencjackiej nie może zatem opierać się wyłącznie na źródłach internetowych, lub też źródła te nie mogą stanowić przewagi w bibliografii. Najlepszym wyjściem jest skorzystanie z klasycznych podręczników akademickich oraz uzupełnienie ich najnowszymi publikacjami ukazującymi się w zeszytach naukowych lub czasopismach branżowych (te ostatnie dotyczą zwłaszcza dziedzin technicznych, takich jak informatyka, budownictwo czy logistyka).

Pisanie prac licencjackich wymaga zastosowania literatury, która powinna też być w miarę możliwości nowa. Tym niemniej, do tego zalecenia należy podejść z pewną dozą ostrożności. Część teoretyczna pracy licencjackiej musi bowiem opierać się również na klasycznych pozycjach, stanowiących główny nurt naukowy w zakresie danego tematu. Błędem byłoby wybieranie wyłącznie źródeł na podstawie daty wydania, z pominięciem klasycznych autorów, którzy wyznaczają trendy naukowe w danej dziedzinie, a nowe publikacje powstają na podstawie właśnie ich dzieł. Takie podejście oznaczałoby konieczność cytowania wtórnego, które wiąże się z ryzykiem wypaczenia pierwotnej myśli autora.

Z tego względu część teoretyczna pracy licencjackiej powinna opierać się zarówno na publikacjach klasycznych, podręcznikach akademickich, jak i zawierać nowinki naukowe, dobrane w odpowiedniej proporcji.

Jeśli potrzebna Ci sama część teoretyczna pracy licencjackiej, Cyber-promotor zapewnia również tego typu usługi: skontaktuj się z nami

 Metodologia w pracy licencjackiej

Pisanie prac licencjackich wiąże się z określonymi procedurami metodologicznymi oraz techniczno-edytorskimi, jakie trzeba zachować.

Metodologia stanowi bardzo ważny element każdej pracy naukowej i praca licencjacka nie jest w tym zakresie wyjątkiem. Należy wspomnieć, że jeśli chodzi o metodologię, mamy do czynienia z dwoma podejściami do jej tworzenia. Pierwsze z nich opiera się na założeniu, że praca powinna zawierać odrębny rozdział metodologiczny. Zazwyczaj taką konstrukcję mają prace oparte na badaniach ilościowych, głównie z wykorzystaniem metod kwestionariuszowych (ankieta, wywiad skategoryzowany lub nieskategoryzowany, badania oparte na testach, np. testy psychologiczne, inne badania ilościowe z wykorzystaniem metod statystycznych).  Wówczas rozdział metodologiczny w pracy licencjackiej dzieli się na kilka podpunktów, takich jak:

 • cel pracy

 • przedmiot badań

 • podmiot badań

 • problem badawczy

 • pytania badawcze (szczegółowe problemy badawcze)

 • hipotezy (opcjonalnie, nie zawsze są one formułowane w pracy)

 • metody badań

 • techniki badań

 • narzędzia badawcze

 • opcjonalnie: charakterystyka terenu badań i próby badawczej (dotyczy to przede wszystkim badań ilościowych, opartych na metodach kwestionariuszowych, takich jak na przykład ankieta)

Powyższe elementy łączy się w kilka podpunktów, zwykle 4-5, np.

1. Przedmiot i cel badań

2. Problemy i pytania badawcze itd.

Przy podejściu, które zakłada, że rozdział metodologicznych pracy licencjackiej stanowi osobny element, metodologia jest bardziej rozbudowana, często zawiera odnośniki do literatury metodologicznej, a nie tylko krótkie wskazanie poszczególnych elementów, jakie się na nią składają w pracy.

Nie każda praca licencjacka ma jednak osobny rozdział metodologiczny. W przypadku drugiego podejścia metodologię zamieszcza się we wstępie. Wówczas nie odnosimy się już do tego, jak poszczególne elementy metodologii są definiowane w literaturze, a podajemy na przykład konkretny cel pracy, jej problem badawczy, metody i techniki badań itd. Przy tym podejściu należy też wskazać we wstępie lub zakończeniu, czy cel pracy udało się zrealizować, a jeśli nie to, dlaczego tak się stało.

Drugie podejście występuje zwykle w pracach poglądowych lub wykorzystujących metody badań inne niż kwestionariuszowe, na kierunkach takich jak prawo, bezpieczeństwo, finanse, ekonomia itp.

Jeśli potrzebny ci sam rozdział metodologiczny do pracy licencjackiej, chętnie pomożemy – skontaktuj się w celu indywidualnej wyceny bez zobowiązań – kontakt

Praca licencjacka badawcza czy bez badań?

Kolejna ważna kwestia to badania w pracy licencjackiej. Praktycznie każda praca, nawet pisana na kierunkach humanistycznych, powszechnie uważanych za te, które nie wymagają prac badawczych, wiąże się z zastosowaniem określonych procedur badawczych. Pamiętajmy, że badania w pracy to nie tylko popularne ankiety. Możemy mieć do czynienia z bardzo różnymi pracami badawczymi. Często wykorzystywanymi metodami, a mało uświadomionymi wśród studentów jako metody badawcze są: analiza doktrynalna (analiza aktów prawnych i orzecznictwa), analiza dokumentów źródłowych, studium przypadku, monografia organizacji, metoda bibliograficzna oraz wiele innych. Więcej o badaniach w pracach licencjackich znajdziesz w naszej sekcji poradnikowej porady Cyber-promotora.

W ramach usług Cyber-promotora zapewniamy możliwość zamówienia osobnego rozdziału badawczego lub samych badań bądź też zrealizowania badań i opracowania ich w postaci rozdziału badawczego.

Realizujemy między inni następujące rodzaje badań:

 • ankieta i inne metody kwestionariuszowe (np. wywiad skategoryzowany, nieskategoryzowany, inne)

 • analiza dokumentów firmy

 • studium przypadku (case study)

 • analiza innych dokumentów i źródeł

 • analiza finansowa

 • analiza techniczna

 • analiza fundamentalna

 • analiza statystyczna (korelacyjna lub inna rozbudowana z testowaniem hipotez)

 • analiza aktów prawnych (doktrynalna)

 • projekt informatyczny

 • projekt pedagogiczny

 • inne projekty kierunkowe

 • inne badania na życzenie klienta według indywidualnych ustawień

 Jeśli potrzebujesz tego typu pomocy skontaktuj się z nami – kontakt

Ile trwa napisanie pracy licencjackiej?

Pisanie prac licencjackich to przedsięwzięcie długofalowe, rozłożone w czasie (realizujemy co prawda zamówienia ekspresowe, nawet z terminami 7-dniowymi, jednak nie można porównywać umiejętności doświadczonego redaktora z możliwościami studenta, który pisze pracę po raz pierwszy). Odpowiada temu czas trwania seminarium dyplomowego, które zazwyczaj obejmuje od 2 do 4 semestrów. Studenci bardzo często popełniają błąd związany z zarządzaniem czasem na pisanie pracy licencjackiej, przez co okazuje się, że zaczynają zbyt późno i nie są w stanie ukończyć przedsięwzięcia na czas. Pamiętajmy, że osobie, która robi to po raz pierwszy napisanie pracy licencjackiej zajmie znacznie więcej czasu niż doświadczonemu redaktorowi, który w swoim życiu napisał setki takich prac. Aby zdążyć na czas, pisanie pracy licencjackiej warto zacząć już od pierwszego seminarium dyplomowego. Nie znaczy to oczywiście, że mamy się na nie zgłosić już z fragmentem pracy, jednak warto już wówczas przyjść do promotora z odpowiednimi propozycjami tematów, a następnie podczas kolejnych spotkań rozliczać się z kolejnych etapów naszego przedsięwzięcia. O tym, jak dobrze zorganizować czas przeznaczony na pisanie pracy licencjackiej przeczytasz w sekcji porady Cyber-promotora.

Wszystkim, którzy nie są w stanie napisać pracy licencjackiej na czas, oferujemy naszą pomoc – sprawdź ofertę

Praca licencjacka – co jeszcze trzeba wiedzieć?

Przede wszystkim praca licencjacka nie może stanowić plagiatu ani kompilacji innych tekstów, gdyż będzie to rodziło bardzo poważne konsekwencje prawne (zobacz więcej w sekcji korzystaj legalnie). Nie wystarczy też poprzestawiać szyku w zdaniach pochodzących z książek, artykułów naukowych czy podręczników akademickich. Taki zabieg, chociaż z formalnego punktu widzenia stanowi parafrazę, a nie plagiat, dla obecnie funkcjonujących systemów antyplagiatowych (JSA) jest po prostu plagiatem i wytłumaczenie promotorowi, że mamy do czynienia zapożyczeniem uprawnionym, gdyż tekst opatrzyliśmy przypisami, w praktyce może okazać się trudne. Pracę należy zatem pisać własnymi słowami, a wszelkie definicje, parafrazy  lub cytaty, których musimy użyć w części literaturowej pracy licencjackiej należy bardzo dokładnie opisać w przypisach i opatrzyć własnym komentarzem, jak rozumiemy słowa danego autora.

Trudne? Dla studenta na pewno nie jest to łatwe, zwłaszcza kwestia interpretacji definicji, jednak takie podejście stosują właśnie nasi redaktorzy i nigdy nie mamy problemów z systemami antyplagiatowymi. Dodatkowo przed oddaniem zamówienia klientowi, każda praca jest weryfikowana systemie Plagiat.pl w celu wykluczenia ewentualnych przypadkowych zbieżności.

Pisanie pracy licencjackiej wiąże się też z koniecznością zachowania określonej struktury tekstu. W przypadku prac licencjackich zazwyczaj mamy do czynienia z trzema rozdziałami, podzielonymi na odpowiednią liczbę podpunktów w zależności od objętości pracy. Sama długość pracy licencjackiej jest wyznaczana przez uczelnię, przy czym najczęściej można się spotkać z pracami od 25 do 60 stron w zależności od wymagań, natomiast średnia objętość pracy to 40-50 stron (chociaż bywają odstępstwa od tej reguły).

Pisanie prac licencjackich - sprawdź ofertę

Szybkie pisanie prac licencjackich

Szybkie pisanie prac licencjackich to zajęcie, któremu podoła doświadczony pracownik naukowy, student powinien natomiast odpowiednio zaplanować sobie proces pisania pracy licencjackiej.

Co zrobić w sytuacji, kiedy z jakichś przyczyn źle zaplanowaliśmy zarządzanie czasem na pisanie pracy licencjackiej i wiemy już, że na pewno nie zdążymy oddać jej w terminie? Najgorsze, co można zrobić, to zostawić bieg spraw przypadkowi, z nadzieją, że jakoś to będzie. Najlepiej zgłosić się do doświadczonego serwisu oferującego pomoc w pisaniu prac, jak Cyber-promotor. W takiej sytuacji konieczne jest bowiem, aby pomocy udzielił doświadczony redaktor z dziedziny, której dotyczy temat, a nie osoba przypadkowa (szukanie niesprawdzonych ofert na stronach z ogłoszeniami zwykle kończy się ekstremalnie źle). Bardzo często mamy do czynienia z klientami, którzy zgłaszają się do nas dosłownie w ostatniej chwili, na kilka dni przed ostatecznym terminem złożenia pracy, gdyż źle zaplanowali czas, a potem trafili na nieprofesjonalne osoby oferujące pseudo pomoc w pisaniu prac. Mając odpowiednie rezerwy kadrowe, jesteśmy w stanie powołać zespół pracowników naukowych, który wykona usługę w naprawdę ekspresowym terminie (minimum to tydzień). Często też pomagamy studentom w uporządkowaniu spraw formalnych na uczelni, dzięki czemu można zyskać dodatkowe dni na spokojne złożenie pracy i przygotowanie się do obrony bez stresu.

Jeśli jesteś w podobnej sytuacji, miałeś wcześniejsze problemy i terminy Cię "przegoniły", skontaktuj się z naszym biurem - pomożemy ZA DARMO uporządkować sprawy na uczelni i zorganizować obronę w sposób racjonalny - skontaktuj się

Może Cię zainteresować:

Cyber-promotor oferta

Porady Cyber-promotora

Jak wygląda pisanie prac licencjackich z Cyber-promotorem?

Jeśli twój promotor nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub sam nie jesteś w stanie poradzić sobie z napisaniem pracy licencjackiej, warto skorzystać z pomocy Cyber-promotora. Nasz zespół tworzy doświadczona kadra naukowa, posiadająca bogate doświadczenie promotorskie oraz doskonałe umiejętności pisania tekstów naukowych. Podczas ponad 20 lat pracy ze studentami nasz zespół stworzył dziesiątki tysięcy wzorców prac. Mamy zatem bogate doświadczenie praktyczne i rozumiemy potrzeby studentów. Dzięki nam twoja praca licencjacka powstanie szybko, będzie napisana fachowo wolna od plagiatu. Obronisz się szybko i bezproblemowo. Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu pracy licencjackiej zapoznaj się z naszą ofertą.

Praca licencjacka - Pisanie prac licencjackich seminarium

Zobacz ofertę bez zobowiązań

Cyber-promotor zapewnia szeroko rozumianą pomoc w zakresie pisania prac licencjackich. Wszystkie prace licencjackie (wzory) pisane są przez absolwentów kierunków (magistrów lub doktorów), których dotyczy temat i objęte są gwarancją antyplagiatową. Podobnie jak w przypadku innych opracowań, nie pobieramy też przedpłat ani zaliczek, a rozliczenie za usługę następuje w momencie odbioru tekstu (lub jego części).

Pisanie prac licencjackich

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: