Poradnik - jak napisać esej?

W dobie coraz większej popularności edukacji zdalnej i studiów zaocznych, prowadzący zajęcia na uczelniach jako alternatywną formę uzyskania zaliczenia wykładów lub ćwiczeń proponują studentom napisanie eseju. Zarówno dla wykładowcy, jak i studenta jest to o wiele łatwiejsze i korzystniejsze niż organizowanie i zdawanie egzaminów. Warto zatem zastanowić się jak napisać dobry esej na zaliczenie.

Co to jest esej?

Esej jako formę wypowiedzi znamy tak naprawdę   już ze szkoły podstawowej. Ma on na celu ukazanie własnych poglądów autora. W przypadku prac studenckich jest to forma wypowiedzi z pogranicza literatury pięknej i naukowej. Od tej drugiej odróżnia go to, że mogą w nim być wykorzystywane środki stylistyczne charakterystyczne dla prozy poetyckiej, subiektywizm i nacechowanie emocjonalne. Typowe dla eseju jest to, że ukazuje on subiektywny punkt widzenia autora, chociaż w przypadku prac pisanych na zaliczenie, powinien on być poparty argumentami naukowymi.

Praca zaliczeniowa jako esej. Czym się wyróżnia? Esej na zaliczenie a referat

Pisanie prac zaliczeniowych wiąże się z koniecznością spełnienia dokładnych wytycznych wykładowcy. Praca zaliczeniowa w formie eseju powinna opierać się na źródłach naukowych, jednak autor nie powinien tylko odtwarzać wypowiedzi innych badaczy, ale też uwzględnić swój punkt widzenia i poprzeć go rzetelną argumentacją.

Eseju nie należy zatem mylić z referatem naukowym. Pierwszy z nich ukazuje bowiem własny punkt widzenia autora, który popierając swoje argumenty, może odnieść się do publikacji autorytetów z danej dziedziny i na tej podstawie przedstawić własne przemyślenia. Referat z kolei stanowi przegląd literatury naukowej na jakiś temat. Powinien on być maksymalnie obiektywny i nie zawierać własnego punktu widzenia autora.

W przypadku eseju dopuszczalne jest stosowanie narracji pierwszoosobowej. Jeśli chodzi o referat na zaliczenie, powinien on być napisany w stylu bezosobowym, co ma na celu podkreślenie obiektywizmu autora bez zajmowania własnego stanowiska.

Esej na zaliczenie. Potrzebujesz pomocy? Sprawdź pewną ofertę – pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych – zobacz tutaj

 Praca zaliczeniowa jako esej na 5. Jak napisać dobry esej?

Chociaż esej jest z założenia krótką formą wypowiedzi, wcale nie należy do najłatwiejszych. Ma on bowiem na celu wykazanie się nie tylko wiedzą z jakiejś dziedziny, ale też znacznym stopniem elokwencji i odpowiednim warsztatem pisarskim. Sprawia to, że dla wielu studentów praca zaliczeniowa jako esej stanowi naprawdę poważne wyzwanie.

 Pisanie warto zatem zacząć od oczytania się w literaturze naukowej dotyczącej danego zagadnienia. Pomoże to wyrobić sobie własne zdanie na temat, który jest przedmiotem rozważań pracy. Warto wybrać sobie najważniejsze zagadnienia, wypisać argumenty za i przeciw, a następnie zastanowić się, jakie wnioski płyną z tej analizy. Techniką pomocną przy tej wstępnej analizie mogą być tak zwane mapy myśli (mind mapping). Jest to po prostu forma zapisu swoich pomysłów w formie graficznej - schematów blokowych, strzałek itp.

Następnie swojej wypowiedzi należy nadać odpowiednią formę i strukturę. Warto też przykuć uwagę czytelnika ciekawym stylem lub atrakcyjnym cytatem na początku pracy.

Szybkie pisanie prac zaliczeniowych – esej na zaliczenie – sprawdzona oferta – zobacz tutaj

Esej na zaliczenie - budowa i struktura

Z językowego punktu widzenia esej cechuje się luźną kompozycją i niedużą objętością. Pisanie prac zaliczeniowych w tej formie wymaga jednak zachowania określonych zasad pisarskich typowych dla tej formy wypowiedzi. Należy jednak pamiętać o zasadzie trójdzielności i podzieleniu tekstu na wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie.

Wstęp powinien zawierać krótkie wprowadzenie do tematu i przykuć uwagę czytelnika. Warto w nim postawić jakąś tezę, którą będzie się dalej próbowało udowodnić. Może ona być nawet nieco kontrowersyjna, co przykuje uwagę czytelnika.

Rozwinięcie służy prezentacji przemyśleń własnych autora oraz poparciu jego argumentacji na przykład odpowiednią literaturą naukową. Ważne jest, aby podkreślać własne przemyślenia stosując formę narracji pierwszoosobowej (np. Sądzę, że…, Stoję na stanowisku, iż…)

Zakończenie zamyka wywód autora. Należy w nim zawrzeć wnioski i odnieść się do zaproponowanej we wstępie tezy. Ciekawym pomysłem na zakończenie eseju jest pozostawienie ostatniego zdania w formie pytania, co wskazuje na niejednoznaczność rozwiązania danego problemu naukowego.

Pisanie prac zaliczeniowych, praca zaliczeniowa jako esej  eseje na zamówienie – sprawdzona oferta – zobacz tutaj

Pisanie prac zaliczeniowych – esej na zaliczenie– najczęstsze błędy. O czym jeszcze należy pamiętać?

Praca zaliczeniowa jako esej jest dość trudną formą wypowiedzi. Zdarza się, że pomimo tego, iż student włożył sporo pracy w napisanie eseju, nie uzyskuje on pozytywnego zaliczenia. Dzieje się tak z powodu niezachowania prawidłowej formy dla tej pracy. Należy pamiętać, że pisanie prac zaliczeniowych w formie eseju, sprowadza się nie tylko do zachowania jego technicznej formy, ale też konieczności uwzględnienia elementów typowych dla prac naukowych, takich jak wskazanie tezy, problemu badawczego oraz rozwiązania tegoż problemu.

Warto zatem pamiętać nie tylko o strukturze eseju, ale też o zachowaniu odpowiedniej formy i treści.

 

Potrzebujesz pomocy w napisaniu eseju – szybkie pisanie prac zaliczeniowych – sprawdź tutaj

Pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych – oferta

Oferujemy szeroko rozumianą pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych, w tym eseje, referaty, artykuły naukowe, zadania naukowe oraz wiele innych. Wszystkie nasze opracowania są objęte gwarancją antyplagiatową oraz gwarancją jakości, a w razie potrzeby darmowymi poprawkami na zasadach określonych w umowie. Gwarantujemy również terminowość wykonania zamówienia.

Zapytaj bez zobowiązań, ile kosztuje praca zaliczeniowa dla Ciebie - wyceń pracę

Jak napisać pracę zaliczeniową na 5?

Pisanie prac zaliczeniowych na studia nieco odbiega od pisemnych form wypowiedzi, do jakich są przyzwyczajeni uczniowie szkół średnich. Nie dziwi zatem, że wielu studentów rozpoczynając studia nie do końca rozumie i wie, czego się od nich dokładnie wymaga. Pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych staje się wówczas niezbędna.

Aby napisać dobrą pracę zaliczeniową, należy zastosować się do wymogów stawianych tej formie wypowiedzi pisemnej. Pisanie prac zaliczeniowych na studia nieco odbiega od tego, co robiło się w szkole średniej na języku polskim. Prace zaliczeniowe są bowiem tekstami naukowymi, a to oznacza, że muszą one spełniać odpowiednie standardy. Poniżej podajemy, na czym dokładnie polega pisanie prac zaliczeniowych na studia i jakimi standardami kierujemy się tworząc nasze opracowania.

Na czym polega pisanie prac zaliczeniowych?

Pisanie prac zaliczeniowych to coś, z czym studenci mają do czynienia bardzo często. Większość wykładowców preferuje bowiem tę formę sprawdzania wiedzy. Pisanie prac zaliczeniowych pozwala bowiem na wygodny zarówno dla wykładowcy, jak i studenta, sposób weryfikacji, czy materiał omawiany podczas wykładów lub ćwiczeń został prawidłowo przyswojony.

Możemy wyróżnić kilka form opracowań, w jakich powstają prace zaliczeniowe. Ich rodzaj zależy od preferencji wykładowcy i celu, dla którego powstaje tekst. Praca zaliczeniowa jest najprostszą formą tekstu naukowego. Implikuje to nadanie jej określonego stylu i sposobu napisania. Najczęściej pisanie prac zaliczeniowych sprowadza się do wykorzystania jednej z poniższych form:

  • esej

  • referat naukowy

  • artykuł naukowy

  • zadanie do rozwiązania.

Zdecydowanie najczęściej praca zaliczeniowa przyjmuje formę eseju lub referatu. Podobnie jak w przypadku innych prac naukowych wymagane są przypisy i bibliografia. Pisanie prac zaliczeniowych w formie eseju, referatu lub artykułu naukowego sprowadza się zatem do przedstawienia swojej argumentacji, którą należy poprzeć literaturą naukową. Źródła parafraz i cytatów powinny zostać wskazane w przypisach. Przypisy mogą mieć różną formę, najczęściej jednak stosuje się klasyczne przypisy dolne. Dopuszczalne jest także stosowanie innych formatów, a więc na przykład różnych rodzajów przypisów w tekście. Praca zaliczeniowa powinna także zawierać bibliografię. Jest to zestawienie wszystkich źródeł użytych w tekście podane w porządku alfabetycznym.

Jak zatem widać, aby napisać dobrą pracę zaliczeniową, trzeba wykazać się umiejętnością pracy z tekstami naukowymi (podręczniki akademickie, artykuły naukowe itp.), sprawnością parafrazowania, cytowania, znajomością zasad tworzenia przypisów oraz bibliografii. Dla wielu studentów, szczególnie rozpoczynających studia, jest to nowość, w związku z tym są oni niejako zmuszeni sięgnąć po pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych.

Esej jako praca zaliczeniowa

Oferujemy pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych w formie esejów. Esej jest formą literacko-naukową prezentującą własny punkt widzenia jego autora. Prace zaliczeniowe w formie eseju charakteryzują się zatem tym, że dopuszczona jest w nich forma narracji pierwszoosobowej, gdyż celem tej pracy jest zaprezentowanie, co autor sądzi na wskazany temat. W temacie eseju często też pojawia się jakiś problem do rozwiązania. W przeciwieństwie do innych form prac naukowych, takich jak referaty, artykuły naukowe czy prace dyplomowe, esej nie zachowuje formy bezosobowej. Dopuszczalne jest zatem wtrącanie w nim takich zwrotów jak: „sądzę, że ….”, „uważam,  iż …”, „moim zdaniem …” lub innych fraz poprzedzających wyrażenie opinii autora. O ile w innych pracach naukowych taka forma jest nie do przyjęcia, to prace zaliczeniowe w formie eseju wymagają jej użycia.

Pisanie prac zaliczeniowych w formie eseju wiąże się też z podjęciem dyskusji z autorami różnych publikacji naukowych. Cytując różne definicje lub teorię należy odnieść się do nich i napisać, czy zgadzamy się z ich autorem, czy też nie. Argumentację możemy poprzeć odniesieniami do innych tekstów naukowych. To właśnie sprawia studentom najwięcej trudności i jest powodem, dla którego sięgają oni po pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych.

Nasza pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych w formie eseju polega właśnie na tym, że stworzone przez nas teksty są bogate w tego typu dyskusję i odniesienia. Bogactwo źródeł naukowych w tekście to jedno z podstawowych kryteriów oceniania tego rodzaju prac zaliczeniowych. Warto zatem skorzystać z pomocy choćby po to, aby zobaczyć, jak powinna wyglądać prawidłowa forma eseju naukowego. Cena eseju jest ustalana indywidualnie, w zależności od skomplikowania tematyki i objętości tekstu.

Pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych – wyceń esej bez zobowiązań

Referat jako praca zaliczeniowa

Równie częstą formą jak esej, jest pisanie prac zaliczeniowych w formie referatów. Jest to łatwiejsza forma dla studentów, gdyż nie wymaga podejmowania dyskusji z autorami innych publikacji naukowych i ustosunkowania się do definicji czy teorii, jak ma to miejsce w przypadku eseju. Pisanie prac zaliczeniowych w formie referatów wymaga również podania w nich odniesień do źródeł w postaci przypisów i bibliografii. Nie stosuje się jednak narracji pierwszoosobowej. Referat stanowi sprawozdanie z tego, co na dany temat pisze się w literaturze naukowej, a więc wymaga zastosowania stylu bezosobowego, podobnie jak w innych pracach naukowych.

Oferujemy również pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych w postaci referatów. Stworzone przez nas referaty są bogate w literaturę, posiadają dużo przypisów i rozbudowaną bibliografię. Cena jest ustalana indywidualnie, w zależności od tematyki i rozbudowania tekstu. Wyceń referat

Szybkie pisanie prac zaliczeniowych – wyceń referat bez zobowiązań

Artykuły naukowe jako prace zaliczeniowe

Zdecydowanie rzadką formą uzyskania zaliczenia w formie pisemnej są artykuły naukowe, jednak oferujemy również taką pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych. Takie prace zaliczeniowe są wymagane przede wszystkim od doktorantów.  Na studiach pierwszego lub drugiego stopnia występują bardzo rzadko, a jeśli już się pojawiają, to stanowią one swego rodzaju nadprogramowe zadanie, za które można dodatkowo zapunktować, np. aby podciągnąć ocenę z przedmiotu, jeśli wypadło się nie najlepiej na kolokwium lub egzaminie. Artykuł naukowy w swojej formie i stylu przypomina nieco referat, jednak jego struktura jest nieco inna. Tekst ten powinien zawierać takie elementy jak: wprowadzanie, rozwinięcie tematu w postaci kilku punktów treści, podsumowanie, streszczenie, słowa kluczowe oraz opcjonalnie inne elementy. Obowiązkowe są też przypisy i bibliografia, których forma zazwyczaj jest ustalana indywidualnie.

Oferujemy również pomoc w pisaniu prac w postaci artykułów naukowych. Ze względu na ich zróżnicowany charakter są one wyceniane indywidualnie.

Pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych – wyceń artykuł naukowy bez zobowiązań

Praca zaliczeniowa jako projekt (projekt zaliczeniowy)

Bardzo często prace zaliczeniowe przybierają formę projektu. Projekt zaliczeniowy bardzo często pojawia się w dziedzinach technicznych oraz w przypadku różnego rodzaju przedmiotów zawodowych. Będzie on zatem standardem w przypadku zaliczenia przedmiotów takich jak logistyka, informatyka, programowanie, zarządzanie produkcją, dietetyka, transport, spedycja, elektronika i telekomunikacja oraz wielu innych.

Ze względu na upowszechnienie się metodyki zarządzania projektami coraz częściej jednak można spotkać się z projektem zaliczeniowym również na kierunkach humanistycznych w przypadku przedmiotów dalekich od zagadnień technicznych. Coraz częściej zatem mamy do czynienia z projektami zaliczeniowymi z pedagogiki (projekt pedagogiczny), zarządzania zasobami ludzkimi (różnego rodzaju projekty kadrowe, na przykład projekt ścieżki kariery, projekt motywacyjny, projekt rekrutacyjny i inne), bezpieczeństwa (na przykład projekt zarządzania kryzysowego w jakimś obszarze) czy innych typowo humanistycznych kierunkach.

Praca zaliczeniowa jako projekt (projekt zaliczeniowy) powstaje na zupełnie innych zasadach niż esej, referat czy artykuł naukowy. Projekt zaliczeniowy musi spełniać zasady metodyki projektowej, a więc opierać się na odpowiednim harmonogramowanie pracy, wyznaczeniu kamieni milowych oraz efektów końcowych, jakie ma zrealizować. W tym kontekście bardzo ważne jest, aby projekt zaliczeniowy był rzeczywiście napisany przez osobę, która ma w tym zakresie odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Nasi pracownicy naukowi przeszli odpowiednie szkolenie dotyczące metodyki zarządzania projektami, w związku z czym są oni przygotowani do pisania prac zaliczeniowych w formie projektu. Jest to bardzo ważne, gdyż projekt zaliczeniowy musi cechować się odpowiednią strukturą, w innym wypadku praca nie zostanie oceniona pozytywnie.

Praca zaliczeniowa jako projekt (projekt zaliczeniowy) – wyceń pracę bez zobowiązań

Zadanie do rozwiązania jako praca zaliczeniowa

Sporadycznie spotykamy się z zapytaniami o pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych w postaci zadań do rozwiązania lub zrealizowania. Zakres wymagań jest tutaj niezwykle zróżnicowany i praktycznie trudno mówić o jakichkolwiek jednolitych regułach w tym zakresie. Pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych tego typu musimy zatem wycenić indywidualnie, w zależności od wymagań.

Pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych - wyceń zadanie do rozwiązania bez zobowiązań

Ile kosztuje praca zaliczeniowa? Od czego zależy cena pracy zaliczeniowej?

Ceny prac zaliczeniowych są dość mocno zróżnicowane, ze względu na ich specyfikę. Cena pracy zaliczeniowej zależy przede wszystkim od tego, ile się trzeba nad nią napracować. Duże znaczenie ma też objętość tekstu, a więc to, ile docelowo praca zaliczeniowa ma mieć stron. Istotna jest również trudność merytoryczna, czyli to, ile własnych pomysłów trzeba uwzględnić i jakie należy posiadać umiejętności oraz wiedzę.

Niewątpliwie najmniej wymagającymi pracami są referaty. Są to prace w dużej mierze odtwórcze, wymagające jedynie sparafrazowania tekstu oraz podania źródeł w przypisach i bibliografii. W porównaniu do innych prac zaliczeniowych o zbliżonej objętości cena referatu będzie zdecydowanie najniższa.

Nieco trudniejszą formę pisania prac zaliczeniowych stanowi esej. Jak wspomniano wcześniej, wymaga on zajęcia własnego stanowiska przez autora i ustosunkowania się do użytej literatury naukowej. Ze względu na tę trudność to właśnie w przypadku esejów studenci najczęściej sięgają po pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych. Esej wymaga dokonania krytycznej analizy literatury przedmiotu i na tej podstawie wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Bardzo często w tej formie wypowiedzi pisemnej występuje też analiza porównawcza źródeł naukowych. Wymaga to sporego zaangażowania i umiejętności pracy z tekstami naukowymi, co powoduje, że cena pracy zaliczeniowej w postaci eseju będzie niewątpliwie wyższa niż zwykłego referatu.

Od referatu i eseju droższy będzie artykuł naukowy. Jego cena nie wynika jednak z trudności napisania tego typu opracowania, lecz z jego objętości i konieczności nasycenia odpowiednią liczbą źródeł literaturowych. Artykuły naukowe liczą bowiem co najmniej kilkanaście stron, a to powoduje, że trzeba poświęcić dużo czasu na ich napisanie. Taka praca zaliczeniowa wymaga również użycia znacznie bogatszej literatury niż ma to miejsce w przypadku eseju lub referatu. Typowy artykuł naukowy liczy bowiem nawet kilkadziesiąt pozycji bibliograficznych, a jego struktura jest zbliżona do niedużej pracy licencjackiej, przy czym źródła naukowe muszą być niewątpliwie nowsze i bardziej aktualne, a przegląd literatury znacznie bogatszy. Bardzo ważne jest także nasycenie artykułu naukowego odpowiednią liczbą przypisów przypadającą na stronę. O ile w przypadku prac dyplomowych standardem jest użycie od 2 do 4 przypisów na stronę (w przypadku przeglądu definicji przypisów może być więcej, jest to zatem pewna średnia w odniesieniu do całej pracy), to w przypadku artykułu naukowego na stronę może przypadać nawet 10 przypisów. Powoduje to, że cena pracy zaliczeniowej w postaci artykułu będzie zdecydowanie wyższa niż w przypadku referatu lub eseju.

Jeśli chodzi o to, ile kosztuje praca zaliczeniowa, najbardziej zróżnicowaną formą pod względem kosztów będzie projekt zaliczeniowy. Cena pracy zaliczeniowej tego typu zależy przede wszystkim od rodzaju i zakresu projektu. Stosunkowo niedrogie będą projekty z nauk humanistycznych, a więc projekt pedagogiczny, projekt marketingowy, projekt politologiczny, projekt z bezpieczeństwa czy projekt kadrowy. Średnia półka cenowa to projekty zaliczeniowe z dziedzin takich jak logistyka (projekt logistyczny), zarządzanie produkcją (projekt linii produkcyjnej, projekt optymalizacji procesu, projekt usprawnienia produkcji itp.). Najdroższe będą natomiast projekty z informatyki. Ich cena wynika przede wszystkim z poziomu wynagrodzeń informatyków na rynku pracy. Aby ktoś wykonał projekt informatyczny, musi otrzymać za niego stosowne wynagrodzenie (porównywalne do innych form zatrudnienia) i nie ma w tym wypadku możliwości zastąpienia specjalisty przez osobę z innej dziedziny, w której wynagrodzenia osiągają niższe pułapy. Dodatkowo, bardzo niewiele firm świadczących pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych posiada w swoim zespole pracowników naukowych z informatyki. Specjalistów z tej dziedziny jest bardzo trudno pozyskać, w związku z tym konieczne jest zaproponowanie im odpowiednio wysokiego poziomu wynagrodzeń. To wszystko składa się na cenę projektów zaliczeniowych z informatyki.

Pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych - wyceń bez zobowiązań projekt zaliczeniowy (praca zaliczeniowa jako projekt)

Jak zatem widać, cena pracy zaliczeniowej zależy od wielu czynników, wśród których można wymienić elementy takie jak: objętość tekstu (liczba stron), merytoryczna trudność napisania opracowania (wkład własny oraz własne przemyślenia i umiejętność pracy z literaturą naukową), rodzaj pracy zaliczeniowej i jej forma.

Staramy się zapewniać klientom jak najkorzystniejsze ceny prac zaliczeniowych. Przykładowo, stali klienci lub osoby z polecenia innych klientów mogą liczyć na korzystne rabaty. Zapewniamy również rabaty dla subskrybentów naszego newslettera.

Zapytaj bez zobowiązań, ile kosztuje praca zaliczeniowa dla Ciebie – szybkie pisanie prac zaliczeniowych – wyceń pracę

Na skróty

Pisanie prac zaliczeniowych, pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych praca zaliczeniowa prace zaliczeniowe

Zapytaj o cenę bez zobowiązań

Prace zaliczeniowe - szybkie pisanie prac zaliczeniowych - pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych

Cyber-promotor oferuje pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych z 84 dziedzin. Wszystkie prace zaliczeniowe (opracowania)  są pisane przez specjalistów z dziedzin, których dotyczą tematy prac oraz są objęte gwarancją antyplagiatową.

Nie wymagamy przedpłat i zaliczek - rozliczenie następuje przy odbiorze zamówienia (umowa). 

Ze względu na bardzo zróżnicowany charakter tego typu zamówień każda praca zaliczeniowa (wzorzec, opracowanie) jest wyceniana indywidualnie.

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: