Pisanie prac z pedagogiki Badania Pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich praca z dziećmi
01 lipca 2022

Pisanie prac z pedagogiki - jakie metody badawcze są najlepsze? Pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich.

Pisanie prac z pedagogiki wiąże się najczęściej z tym, że będzie to praca badawcza. Z tej dziedziny praktycznie nie spotyka się prac czysto teoretycznych, nawet w przypadku prac licencjackich. Jak zatem dobrać metody badawcze do swojego tematu?

 

Badania w pracach z pedagogiki. Pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich.

Pisanie prac z pedagogiki ma tę zaletę, że można w nich wykorzystać naprawdę szeroką paletę metod badawczych. W tym miejscu warto zdefiniować metodę badawczą. Rozumie się przez nią grupę uzasadnionych teoretycznie i instrumentalnie zabiegów, które odnoszą się do całości badawczego postępowania i zmierzają do rozwiązania problemów badawczych.

Metody badań w pracach z pedagogiki są klasyfikowane według różnych kryteriów. Najprostszy podział metod badawczych w pracach z pedagogiki wyróżnia dwie kategorie:

 • metody ilościowe,
 • metody jakościowe.

Nie jest to jednak jedyny podział metod badawczych jakie można wykorzystać w pracach z pedagogiki. Wielu metodologów tworzy znacznie bardziej rozbudowane klasyfikacje metod badawczych. Przykładowo S. Sudoł wskazuje na następujące metody badań naukowych, jakie można wykorzystać w analizowanej dziedzinie:

 • metody ilościowe,  
 • metody badań społecznych,
 • studia przypadków,
 • metody badania dokumentów,
 • metody modelowania,
 • metody eksperymentu naukowego,
 • metody eksperckie.

Warto w tym wypadku zwrócić uwagę na metody ilościowe oraz metody badań społecznych. Wśród metod ilościowych autor wymienia metody matematyczne, ekonometryczne, statystyczne oraz badań operacyjnych. Natomiast jako metody badań społecznych wskazuje obserwację, ankietę oraz wywiady. Jest to dość nietypowa klasyfikacja, gdyż według innych badaczy z dziedziny metodyki pracy naukowej ankieta jest powszechnie uważana za narzędzie badawcze metod ilościowych. Niezależnie jednak od nazewnictwa zarówno pisanie prac licencjackich z pedagogiki jak też pisanie prac magisterskich będzie się wiązało z wyborem którejś z tych metod.

Natomiast J. Apanowicz wskazuje konkretną listę metod badawczych, jakie są przydatne w pracach z pedagogiki. są to:

 • metoda analizy i krytyki piśmiennictwa,
 • metoda analizy i konstrukcji graficznej,
 • metoda badania dokumentów,
 • metoda eksperymentalna,
 • metoda heurystyczna,
 • metoda indywidualnych przypadków,
 • metoda monograficzna,
 • metoda obserwacyjna,
 • metoda sondażu diagnostycznego,
 • metoda statystyczna.

Podobnie jak w przypadku poprzedniej klasyfikacji pisanie prac licencjackich jak również pisanie prac magisterskich z pedagogiki będzie wymagało wyboru którejś z tych kategorii.

Nie wiesz, jak wybrać metodę badań spośród takiej różnorodności? Skontaktuj się z naszym ekspertem – kontakt.

 

Pisanie prac z pedagogiki. Ankieta czy inne metody? Jaką metodę badawczą wybrać? Pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich.

Nie ulega wątpliwości, że pisanie prac z pedagogiki wiąże się z tym, że jedne metody badań są wykorzystywane częściej, a inne rzadziej. Niewątpliwym numerem jeden w pracach z pedagogiki są metody sondażowe. To właśnie do nich zaliczane są popularne techniki sondażu z zastosowaniem ankiety. Pisanie prac licencjackich z pedagogiki jak również pisanie prac magisterskich z tej dziedziny najczęściej wiąże się z wykorzystaniem następujących rodzajów ankietowania:

 • ankieta internetowa – to zdecydowanie najbardziej popularna postać ankiety, jaką można zastosować przy pisaniu prac z pedagogiki
 • ankieta audytoryjna - również bardzo popularna, jej atutem jest to, że o wypełnienie takiej ankiety można na przykład poprosić kolegów w przerwie między wykładami,
 • ankieta pocztowa - ze względu na rozwój mediów internetowych obecnie praktycznie wyszła z użycia,
 • ankieta prasowa, podobnie jak jej pocztowa koleżanka również jest spotykana coraz rzadziej.

Ze względu na formę prowadzenia badań ankieta może być anonimowa i jawna. Formą badań sondażowych jest też wywiad, który może być częściowo lub całkowicie swobodny, a także ustrukturalizowany, skategoryzowany. Ze względu na formę pozyskiwania wyników wywiad może być jawny lub ukryty.

Niezależnie od formy badań sondażowych, wybór metody będzie zależał od struktury tematu. Pisanie prac licencjackich z pedagogiki dotyczące zjawisk związanych z dużymi próbami Lub badanie zmiennych ilościowych będzie wiązało się z wyborem ankiety. Podobnie zresztą pisanie prac magisterskich z pedagogiki wymaga zastosowania podobnego kryterium wyboru. Natomiast w przypadku tematów dotyczących analizy jakościowej lepiej sprawdzi się wywiad lub inne formy badań jakościowych.

Potrzebujesz pomocy w pozyskaniu wyników do swojej ankiety? Zgłoś się do nas. Pomożemy. Zobacz tutaj

 

Pisanie prac z pedagogiki. A może studium przypadku? Co lepiej wybrać? Pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich.

Jeśli temat pracy licencjackiej lub magisterskiej z pedagogiki dotyczy dokładnej analizy i oceny jakiegoś zjawiska, zmiennej lub problemu idealnym rozwiązaniem będzie zastosowanie studium przypadku. Jest to metoda badawcza zawierająca szeroki opis danego zjawiska, mająca na celu jego pogłębioną analizę i ocenę. Studium przypadku jest zaliczane do grupy metod jakościowych.

Pisanie prac licencjackich z pedagogiki, jak również pisanie prac magisterskich z tej dziedziny z wykorzystaniem metody studium przypadku zazwyczaj wymaga wykorzystania innych pomocniczych metod badawczych wśród nich można wskazać następujące:

 • techniki obserwacji standaryzowanej i lub niestandaryzowanej,
 • analizę dokumentów, mogą tu mieć zastosowanie między inni klasyczne techniki analizy dokumentów tzn. analiza wewnętrzna i zewnętrzna dokumentów, rysunków, dzienników, analiza jakościowa, ilościowa i formalna dokumentów, analiza wypracowań,
 • metodę dialogową - polegającą na indywidualnej lub grupowej rozmowie, która może przyjąć formę bezpośrednią lub pośrednią i opierać się na czynnym lub biernym słuchaniu,
 • inne metody pomocnicze.

Studium przypadku jest dość łatwą metodą badawczą, nie nastręcza większych problemów przy pozyskiwaniu wyników do badania, można bowiem wykorzystać wiele różnych metod pomocniczych, a nie opierać się wyłącznie na próbie badawczej, jak ma to miejsce w badaniach ankietowych.

Jeśli potrzebujesz pomocy w opracowaniu badań z zakresu pedagogiki, zgłoś się do nas - zapraszamy do kontaktu - tutaj

 

Pisanie prac z pedagogiki. Inne, mniej popularne metody badawcze. Jakie wybrać? Pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich.

Pisanie prac z pedagogiki nie ogranicza się oczywiście do wyboru metod kwestionariuszowych lub studium przypadku wraz z metodami pomocniczymi. niektóre tematy wymagają zastosowania innych metod. wśród ciekawych, chociaż nieco rzadszych metod badań pedagogicznych można wskazać:

 • eksperyment pedagogiczny, które może wykorzystywać techniki takie jak: technika grup równoległych, technika rotacji, technika czterech grup itp.,
 • testy osiągnięć szkolnych - są to różnego rodzaju testy pedagogiczne, które mogą badać różne aspekty cech i zmiennych. można tu wskazać między innymi: testy pisemne, ustne i praktyczne, testy według układu odniesienia wyników testowania, testy według mierzonej cechy osiągnięć badanego, testy według stopnia ich zaawansowania konstrukcyjnego, testy według zasięgu ich stosowania,
 • metoda socjometryczna - to kolejna ciekawa metoda badań oparta na badaniu cech socjometrycznych; techniki jakie można tu wykorzystać to: plebiscyt życzliwości i niechęci, technika „zgadnij kto?”, technika szeregowania rangowego.

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze metody badawczej - zapraszamy do kontaktu - tutaj.

 

Pisanie prac z pedagogiki. Wybór metod badawczych. Podsumowanie

Pisanie prac licencjackich z pedagogiki, podobnie jak pisanie prac magisterskich z tej dziedziny, stwarza duże możliwości wyboru metod badawczych. Zawsze jednak należy zacząć od dokładnej analizy treści tematu, dzięki czemu można będzie wskazać określić, co jest jego celem i jakie aspekty chcemy zbadać, na jakie pytania badawcze sobie odpowiedzieć. Taka analiza  pozwoli na wskazanie właściwej metody badawczej wybór tej odpowiedniej.

Jeśli artykuł nie pomógł rozwiązać twoich problemów, zawsze możesz skorzystać z pomocy w pisaniu prac.

Zapraszamy do kontaktu:

Kontakt

Powrót do strony głównej

Może cię także zainteresować:

 

Bibliografia

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych.  Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006, s. 115.

Sudoł S., Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2007, s. 70-72.

Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne, Difin, Warszawa 2005, s. 57.

 

 

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: