Pisanie prac na studia

Masz problem z napisaniem pracy na studia?

Cyber-promotor zapewnia fachową pomoc w pisaniu prac na każdym poziomie. Esej, referat, praca dyplomowa - to nie problem! Pomożemy we wszystkim - bez przedpłat. Zapewniamy pisemną umowę i gwarancję!

Pisanie prac na studia - skąd się biorą problemy?
25 lipca 2023

Pisanie prac na studia. Czy szkoła średnia przygotowuje do pisania prac studenckich?

Skąd się biorą problemy z pisaniem prac u studentów? Dlaczego tak wiele osób nie radzi sobie z napisaniem eseju czy referatu na studia? Jak przezwyciężyć bariery? Czytaj artykuł poniżej.

Spis treści

Pisanie prac w szkole średniej – jak to było?

Rozprawka w szkole średniej a pisanie prac na studia

Pisanie prac na studia. Rozprawka a praca dyplomowa

Pisanie prac na studia. Czy rozprawka przygotuje do pracy dyplomowej?

 

Pisanie prac w szkole średniej – jak to było?

W szkole średniej prace pisze się na wielu przedmiotach, jednak z punktu widzenia wymogów stawianych autorom prac licencjackich i magisterskich najważniejsze jest to, jak do studiów przygotowują zajęcia z języka polskiego. Z punktu widzenia wymogów prawa oświatowego wymóg kształcenia językowego powinien być realizowany na wszystkich przedmiotach. Nie zmienia to jednak faktu, że szkoła średnia nie przygotowuje do pisania prac studenckich. Co istotne, cel ten trudno osiągnąć nawet w toku lekcji realizowanych w ramach przedmiotów określanych jako humanistyczne. Na języku polskim uczniowie piszą teksty utrzymane w formie:

 • eseju,

 • felietonu,

 • reportażu,

 • rozprawki.

Ostatnia z form jest szczególnie istotna, bo właśnie rozprawka swoją specyfiką odpowiada temu, jak powinna wyglądać praca dyplomowa – licencjacka lub magisterska. Pisanie prac na studia jest jednak dużo bardziej złożone pod względem treści, argumentacji, formy i struktury pracy. Rozprawki w takiej postaci, jak tego uczy szkoła średnia, nie można traktować nawet jako uproszczonej wersji pracy zaliczeniowej, licencjackiej czy magisterskiej. Doświadczenia zbierane w szkole średniej nie są dostateczną zaprawą, by pisanie prac na studia było owocne, łatwe i skutkowało samymi tylko dobrymi ocenami. Nawet w sytuacji, gdy dany uczeń szkoły średniej osiąga sukcesy edukacyjne, prawdopodobnie doświadczy, że kończąc liceum i rozpoczynając studia nie będzie gotowy do pisania prac – nauczyciele i nauczyciele akademiccy powszechnie twierdzą, że rzetelna i zdyscyplinowana realizacja podstawy programowej, jaka obowiązuje polonistów w szkole średniej, nie wystarczy, by osoba po maturze czułą się gotowa do nauki na wyższym poziomie i za pisanie prac na studiach zdobywała choćby zaliczenia.

Rozprawka w szkole średniej a pisanie prac na studia

Rozprawka to forma argumentacyjna, schematyczna. U podstaw pisania rozprawki tkwi teza, którą należy udowodnić lub hipoteza, którą autor prac ma rozważyć. Nieco zatem przypomina pisanie prac na studia, szczególnie niektórych rodzajów prac zaliczeniowych. Należałoby zatem pamiętać, że pisanie prac tego typu wymaga zdolności argumentacyjnych, a także – wcale nierzadko – erystycznych. W przypadku tezy autor pracy operuje argumentami, które mają ostatecznie wykazać słuszność danej tezy. Jeśli zaś uczeń redaguje tak zwaną rozprawkę z hipotezą, posługuje się on argumentami i kontrargumentami – w zależności od tego, co wydaje się bardziej przekonywające, hipoteza zostanie uznana przez autora za słuszną lub błędną. Pisanie prac typu rozprawka wymaga od autora także innych umiejętności, takich jak dyscyplina w budowaniu wywodu – mowa tu o formie schematycznej, w której nie ma miejsca na improwizowanie. Konieczne jest zatem, by uczeń szkoły średniej, jeśli zabiega o wysokie oceny za pisanie prac, trzymał się schematu – choć brzmi to paradoksalnie, bo szkoła powinna, zdaniem wielu, rozwijać kreatywność, to jednak w przypadku rozprawki ważne jest raczej to, by budować wywód za każdym razem w ten sam sposób – w zasadzie tylko to sprawia, że redagowanie rozprawki – w pewnym stopniu – przygotowuje do pisania prac na studia, bo na uczelni liczyć się będzie dyscyplina, porządek, czyli metodologiczna dojrzałość. Rozprawka zbudowana jest w taki sposób, że składa się z trzech zasadniczych części kompozycyjnych:

 • wstęp,

 • rozwinięcie,

 • zakończenie.

We wstępie należy właśnie sformułować tezę lub hipotezę. Należy nadto określić temat pracy i wyjaśnić, jak on jest rozumiany przez autora. Dobrą praktyką jest wskazanie źródeł, z których osoba pisząca pracę zamierza wydobyć argumenty. Rozwinięcie to część argumentacyjna – to właśnie na tym etapie pisania pracy autor szermuje argumentami „za” i argumentami „przeciw”. Wszystko po to, by w zakończeniu ostateczne potwierdzić tezę lub zweryfikować hipotezę. Mogłoby się wydawać, że nakreślony tu cel pisania rozprawki na etapie szkoły średniej pokrywa się z tym, jak oceniane będzie pisanie prac na studia. W końcu wykładowcy też oczekują udowodnienia tezy, rozstrzygnięcia hipotez i na tym polega istota pracy naukowej. Choć trudno się z tym nie zgodzić, należałoby zarazem zauważyć, że pisanie prac na studia wymaga odnoszenia się do zupełnie innych źródeł niż lektura, wymaga analizy empirycznych faktów, a nie rozwijania własnych przemyśleń.

Pisanie prac na studia. Rozprawka a praca dyplomowa

Tym, co łączy obie te formy, jest schematyczność i argumentacyjny charakter. Na tym jednak wyczerpują się podobieństwa. Praca dyplomowa – licencjacka lub magisterska – jest pod względem budowy zdecydowanie bardziej złożona. Oprócz elementów występujących
w rozprawce student musi ująć takie ustępy jak:

 • cele badań,

 • przedmiot badań,

 • metoda,

 • wyniki badań,

 • analiza badań,

 • dyskusja,

 • bibliografia.

Wszystko to sprawia, że choć w ramach pracy dyplomowej student również musi wykazać słuszność tezy lub rozważyć hipotezę, jednak wywód, jaki musi on zbudować, jest znacznie bardziej skomplikowany.

Pisanie prac na studia. Czy rozprawka przygotuje do pracy dyplomowej?

Odpowiedź na to pytanie może być tylko przecząca. Nie tylko z tego względu, że forma pracy licencjackiej lub magisterskiej jest zdecydowanie bardziej zawiła. Warto zauważyć, że podczas pisania rozprawki student musi sięgać do źródeł nienaukowych, takich jak lektury, a co za tym idzie, oczekuje się od niego nie wiedzy czy analitycznego myślenia, tylko umiejętności interpretowania tekstów. Tymczasem w toku pisania pracy dyplomowej student musi odwoływać do naukowej literatury. Praca licencjacka i magisterska wymaga zatem wiedzy. Poza tym wiedza ta musi mieć charakter operacyjny, co w praktyce oznacza, że musi ona zostać wykorzystana do samodzielnego przeprowadzenia badań. Wszystko to odbiega od wymogów stawianych uczniowi szkoły średniej.

---------------------------------------

Jeśli masz problem z napisaniem pracy na studia, zawsze możesz skorzystać z fachowej pomocy. Nasi redaktorzy są do Twojej dyspozycji – zapytaj o szczegóły

-----------------------------------

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu pracy inżynierskiej, zapraszamy do kontaktu:

Może cię także zainteresować:


 

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: