Pisanie prac inżynierskich wymaga badań lub doświadczeń

Oferta

Pisanie prac inżynierskich – co warto wiedzieć?

Spis treści:

 

Kto musi napisać pracę inżynierską?

Co się stanie, jeśli nie napisze się pracy inżynierskiej?

Czy napisanie pracy inżynierskiej jest trudne?

Jak długo pisze się pracę inżynierską?

Jak wybrać temat pracy inżynierskiej?

Część teoretyczna pracy inżynierskiej

Część praktyczna pracy inżynierskiej

Praca inżynierska a projekt inżynierski

 

Kto musi napisać pracę inżynierską?

Pisanie prac inżynierskich występuje zazwyczaj na kierunkach technicznych. Studia inżynierskie, które kończą się napisaniem pracy inżynierskiej i uzyskaniem tytułu inżyniera zwykle są oferowane przez wyższe szkoły zawodowe i Politechniki. Nie jest to jednak reguła. Również niektóre uczelnie uniwersyteckie przewidują tryb studiów inżynierskich i pisanie pracy inżynierskiej (np. UE we Wrocławiu). Pracę inżynierską pisze się zazwyczaj po IV roku studiów inżynierskich.

Co się stanie, jeśli nie napisze się pracy inżynierskiej?

Jeżeli wybraliśmy studia inżynierskie, to niestety, aby w ogóle było możliwe uzyskanie tytułu inżyniera, napisanie pracy inżynierskiej będzie koniecznością. Jeżeli nie złoży się pracy inżynierskiej w wymaganym przez uczelnię terminie, z reguły skutkuje to skreśleniem z listy studentów. Nie oznacza to jednak braku możliwości obrony w terminie późniejszym, jednak podejście do obrony będzie wiązało się z koniecznością spełnienia dodatkowych procedur określonych w regulaminie studiów lub statucie uczelni. Konieczne będzie złożenie odpowiednich wniosków w dziekanacie i po ich rozpatrzeniu, uczelnia wyznaczy nowy tryb obrony dla studenta.

Jeśli zostałeś skreślony z listy studentów z powodu niezłożenia pracy w terminie, możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy naszego działu prawnego, który pomoże ci załatwić formalności niezbędne do przywrócenia statusu studenta i wyznaczenia nowego trybu obrony. Skontaktuj się mailowo, aby uzyskać pomoc - kontakt.

Czy napisanie pracy inżynierskiej jest trudne?

Panuje opinia, że pisanie prac inżynierskich stanowi najtrudniejszy rodzaj prac dyplomowych. Wynika to z ich praktycznego charakteru. Tym niemniej, dla osoby dobrze obeznanej w zagadnieniach, których dotyczy praca inżynierska, nie jest to zadanie trudne. Podkreślmy jednak, że mówimy tu o osobie, która posiada naprawdę fachową wiedzę. Dla specjalisty napisanie praktycznej lub projektowej pracy inżynierskiej może być zadaniem nawet łatwiejszym niż stworzenie pracy magisterskiej. W przypadku prac inżynierskich bowiem część teoretyczna jest znacznie mniej rozbudowana, natomiast główny ciężar gatunkowy pracy dotyczy jej części praktycznej. Jeśli dobrze znamy się na jakimś zagadnieniu, wówczas o wiele szybciej i łatwiej pisze się o jakichś własnych pomysłach na rozwiązanie danego problemu lub tworzy własny projekt, niż kiedy miałoby się przekopywać tony literatury i robić opis teoretyczny.

Niestety nie wszyscy studenci, których dotyczy napisanie pracy inżynierskiej, posiadają właściwą wiedzę i kompetencje do zrealizowania swojego tematu pracy. Wówczas niezbędna może okazać się pomoc fachowca.

Jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty w napisaniu swojej pracy inżynierskiej, skontaktuj się

Jak długo pisze się pracę inżynierską?

Nie ulega wątpliwości, że pisanie prac inżynierskich wymaga czasu i dobrej organizacji. Czas potrzebny na napisanie pracy inżynierskiej jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Pierwsza, a jednocześnie najważniejsza grupa czynników to odpowiednia wiedza w tematyce, której dotyczy praca oraz doświadczenie i sprawność w pisaniu tekstów naukowych. Pod tym względem student, który po raz pierwszy pisze pracę inżynierską nie może się równać z pracownikiem naukowym, który pisze takie teksty zawodowo. Wykwalifikowany pracownik naukowy może napisać pracę inżynierską wysokiej jakości nawet w tydzień. Studentowi zajmie to znacznie więcej czasu, zwykle kilka miesięcy.

Kolejny czynnik decydujący o tym, jak długo pisze się pracę inżynierską, to specyfika i trudność tematu. Wszystko zależy od tego, ile czasu trzeba poświęcić na stworzenie części praktycznej lub projektowej. O ile pracę inżynierską, której część badawczą będzie stanowić projekt strony internetowej lub sieci komputerowej można wykonać stosunkowo szybko, to w przypadku prac wymagających długotrwałych badań laboratoryjnych lub innych związanych z powtarzaniem prób w określonych odstępach czasowych, siłą rzeczy nie da się zrobić w ciągu kilku dni.

Dużo zależy też od formy pracy oraz jej objętości. Niektóre uczelnie wymagają prac inżynierskich niewielkich rozmiarów, zawierających tylko minimalny opis literaturowy, a skupiających się na części praktycznej lub projektowej, inne z kolei stawiają wymóg stworzenia rozbudowanego tekstu z obszerną częścią literaturową i praktyczną. Warto zatem na początku skonsultować się ze swoim promotorem i ustalić co i w jakim zakresie będzie wymagane. Pisanie prac inżynierskich jest bowiem uwarunkowane regułami narzuconymi przez wymogi uczelni.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu pracy inżynierskiej skontaktuj się z nami

Jak wybrać temat pracy inżynierskiej?

Kluczowy dla każdego opracowania, niezależnie od jego rodzaju, jest zawsze temat pracy. Zazwyczaj Klienci zgłaszają się do nas z już wybranymi tematami prac inżynierskich, które albo okazały się zbyt trudne dla studenta, albo zabrakło czasu na napisanie pracy w terminie. Niektórzy jednak nie wiedzą, jaki temat pracy inżynierskiej wybrać i już na tym etapie potrzebują pomocy. Temat pracy inżynierskiej można wybrać z naszej bazy tematów lub poprosić o nieodpłatne konsultacje dobranie tematu przez specjalistę.

Przejdź do bazy tematów

Zamów bezpłatne konsultacje w celu wyboru tematu pracy

Właściwy wybór tematu jest bardzo ważny, gdyż rzutuje on na cały proces pisania pracy inżynierskiej i jej późniejszej obrony. Ważne jest zatem, aby tematyka była dobrze znana studentowi, gdyż na obronie często padają pytania dotyczące nie tylko samej pracy, ale też innych zagadnień z nią związanych. Należy zatem unikać wyboru tematów, w których nie posiada się odpowiedniej wiedzy, ponieważ może to przynieść negatywne konsekwencje podczas obrony. Konsultując wybór tematu z naszymi Klientami zawsze zwracamy uwagę na ten ważny aspekt.

Część teoretyczna pracy inżynierskiej

Pisanie prac inżynierskich, pomimo ich praktycznego charakteru, wymaga uwzględnienia przeglądu literatury przedmiotu. Część teoretyczna pracy inżynierskiej jest zwykle mniej rozbudowana niż ma to miejsce w przypadku prac licencjackich lub magisterskich. Jest ona jednak z reguły wymagana, gdyż to właśnie tam definiuje się podstawowe pojęcia, jakie występują w pracy, dzięki czemu nie będzie nieporozumień w kwestii do tego, co autor ma na myśli używając określonych terminów w części praktycznej.

Paradoksalnie wielu osobom uczęszczającym na studia inżynierskie część teoretyczna, która ma charakter odtwórczy, dzięki czemu wydaje się łatwiejsza, sprawia więcej problemów niż praktyczna lub projektowa. Osoby o umysłach ścisłych, studiujących na kierunkach technicznych, są często nieco mniej biegłe w sprawnym tworzeniu tekstów naukowych lub po prostu nie sprawia im to przyjemności. Rozwiązaniem tego problemu może być skorzystanie z pomocy w pisaniu prac i zamówienie części teoretycznej pracy w fachowym serwisie.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu części teoretycznej pracy inżynierskiej skontaktuj się z nami

Część praktyczna pracy inżynierskiej

Najważniejsza jest część praktyczna pracy inżynierskiej. Pisanie prac inżynierskich wiąże się najczęściej ze stworzeniem własnego projektu lub rozwiązaniem jakiegoś problemu praktycznego dotyczącego tematyki pracy. Słynne stwierdzenie Juliusza Cezara o tym, że „nauczycielem wszystkiego jest praktyka” oddaje istotę prac inżynierskich. Celem bowiem jest w tym wypadku wykazanie się przez absolwenta przede wszystkim umiejętnościami rozwiązywania zadań inżynierskich. Część praktyczna pracy inżynierskiej może zatem dotyczyć problemów technicznych lub technologicznych, materiałowych, badawczych lub innych. Wymaga ona również zazwyczaj wykazania się umiejętnościami wykorzystywania narzędzi wspomagających pracę inżyniera, a więc przede wszystkim różnych programów komputerowych. Niekiedy wymogiem jest zastosowanie do wykonania obliczeń lub rysunków zawartych w części praktycznej określonych programów takich jak SPSS, Exel, Autocad, Photoshop lub innych.

Pisanie prac inżynierskich wymaga zatem nie tylko wiedzy z dziedziny, której dotyczy temat, ale też praktycznych umiejętności technicznych i opanowania określonych technologii wymaganych w pracy inżyniera.

Część badawcza pracy inżynierskiej ma bowiem przede wszystkim potwierdzić praktyczne umiejętności inżynierskie studenta.

Jeśli potrzebujesz pomocy w stworzeniu części praktycznej pracy inżynierskiej skontaktuj się z nami

 

Praca inżynierska a projekt inżynierski

Ze względu na specyfikę i rozbudowaną część badawczą prace inżynierskie często przyjmują formę projektów dyplomowych, określanych też jako projekty inżynierskie. Metodyka zarządzania projektami bardzo dobrze sprawdza się w przypadku pisania prac o charakterze praktycznym, w związku z tym wiele uczelni decyduje się na przyjęcie takiego właśnie rozwiązania.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu projektu inżynierskiego skontaktuj się z nami

 

 

 

 

Wyceń pracę

Zobacz ofertę

Cyber-promotor zapewnia szeroki zakres pomocy w pisaniu prac inżynierskich. Oferujemy wzorcowe prace z gwarancją antyplagiatową oraz konsultacje metodyczne w zakresie pisania prac. Pomożemy w doborze tematu, stworzeniu planu pracy/spisu treści, opracowaniu części teoretycznej i praktycznej pracy oraz przeprowadzeniu badań lub wykonaniu projektu.

Przy zamówieniu całości pracy plan/spis treści z literaturą otrzymasz gratis.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych naszych prac, prace inżynierskie (wzorce) są również oryginalne i weryfikowane w systemie antyplagiatowym, dzięki czemu możemy udzielić gwarancji antyplagiatowej. Usługi świadczymy w ramach zawartej umowy, bez pobierania zaliczek i przedpłat.

Ze względu na charakter praktyczny prac inżynierskich oraz konieczność znajomości zagadnień technicznych związanych z tematem pracy bardzo ważne jest, aby ich twórcy posiadali odpowiednią wiedzę i umiejętności. Wszyscy nasi pracownicy naukowi zajmujący się tworzeniem prac inżynierskich mają odpowiednie wykształcenie kierunkowe. Dzięki temu nasze opracowania są wolne od błędów merytorycznych, jakie mogą się pojawić w przypadku pisania pracy przez niewykwalifikowaną w danej dziedzinie osobę. Jeśli jednak uznasz, że chcesz coś zmienić w pracy, możesz liczyć na nieodpłatne poprawki w ramach gwarancji.

 

 

 

Kontakt

Oferta bez zobowiązań

Pomagamy w pisaniu prac inżynierskich. Projekty inżynierskie, prace badawcze. Fachowa kadra naukowa z kierunków technicznych. Pisanie prac inżynierskich to nasza pasja!

Pisanie prac inżynierskich. Fachowa pomoc!

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: