Jak obronić pracę licencjacką?

Pomoc w pisaniu prac

Zapewniamy pomoc w pisaniu prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i projektów dyplomowych w dobrej cenie. Na wszystkie usługi zawierana jest umowa, która zapewnia gwarancję zachowania terminu, stałej niskiej ceny i antyplagiat gratis!

Jak obronić pracę licencjacką?
11 lipca 2023

Jak obronić pracę licencjacką? 9 najczęściej zadawanych pytań

Napisanie pracy licencjackiej i złożenie jej w dziekanacie to jeszcze nie koniec studiów. Pracę licencjacką trzeba jeszcze bowiem obronić. Jest to o tyle trudne i stresujące, że dla większości studentów jest to pierwsze wyzwanie tego rodzaju w życiu. Pojawia się zatem wiele wątpliwości i główne pytanie: jak obronić pracę licencjacką?

 

Dalsza część artykułu poniżej.

Spis treści

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby przystąpić do obrony pracy licencjackiej?

Praca licencjacka – jak obronić? Wymagania formalne stawiane pracom licencjackim

Jak obronić pracę licencjacką na 5? W jaki sposób przebiega obrona?

Jakie pytania mogą być na obronie pracy licencjackiej?

9 najczęściej zadawanych pytań podczas obrony pracy licencjackiej

Jak obronić pracę licencjacką? Co jest najważniejsze?

 

 

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby przystąpić do obrony pracy licencjackiej?

W punkcie wyjścia należałoby zauważyć, że praca licencjacka to jeden z kilku warunków uzyskania stopnia zawodowego licencjata. By taki stopień uzyskać, student musi spełnić następujące wymogi:

 • zaliczyć wszystkie przedmioty w planie kształcenia,

 • zdać egzaminy,

 • napisać pracę dyplomową,

 • obronić pracę dyplomową.

Spośród wszystkich tych wymogów stworzenie i obronienie pracy dyplomowej stanowi najważniejsze wyzwanie dla studenta. Przede wszystkim dlatego, że mimo zajęć z seminarium dyplomowego, często bardzo długich zajęć, promotorzy nie objaśniają swoim podopiecznym kwestii zasadniczej – wymogów ustawowych pracy licencjackiej. Tymczasem jest to podstawowa sprawa, od której należałoby rozpocząć samo obmyślanie i planowanie pracy dyplomowej. Nawet jeśli sami wykładowcy nie przywiązują wagi do prawnych wymogów stawianych autorowi pracy licencjackiej, to jednak prace obronione na danym uniwersytecie czy na konkretnej politechnice są przechowywane z myślą o kontrolach przeprowadzanych przez Komisję Akredytacyjną – członkowie tej komisji często bardzo szczegółowo analizują prace dyplomowe składane przez studentów. Nie można zatem wykluczyć sytuacji, w której student złoży pracę licencjacką, zaakceptowaną przez promotora, a recenzent odniesie się do niej bardzo krytycznie, co może pociągnąć za sobą dalsze konsekwencje, takie jak:

 • niezaliczenie pracy,

 • niedopuszczenie pracy do obrony,

 • trudniejsze pytania na obronie,

 • niższa ocena z samej obrony.

Biorąc pod uwagę wszystkie te możliwe trudności, należałoby w punkcie wyjścia do dalszych rozważań zastanowić się właśnie nad prawnymi wymogami odnośnie do pracy licencjackiej.

 

Praca licencjacka – jak obronić? Wymagania formalne stawiane pracom licencjackim

Zanim odpowiemy na pytanie jak obronić pracę licencjacką, warto najpierw przeanalizować wymagania formalnoprawne dopuszczenia jej do obrony.  W świetle obowiązującego prawa praca licencjacka musi spełnić następujące wymogi:

 • samodzielność

 • opracowanie zagadnienia naukowego

 • zaprezentowanie wiedzy

 • zaprezentowanie umiejętności

 • samodzielne analizowanie problemu

 • zdolność wnioskowania.

Samodzielność pracy oznacza tutaj przede wszystkim taki stan rzeczy, że oto student jest zaznajomiony z treścią i logiką swojego wywodu i dzięki temu jest w stanie przystąpić do egzaminu, radząc sobie w sposób satysfakcjonujący i zadowalający zarówno dla promotora, jak i dla recenzenta.

Kolejny wymóg formalny to opracowanie zagadnienia naukowego. Tematyka pracy nie może być zatem przypadkowa, lecz powinna być związana z kierunkiem studiów i odnosić się do kwestii naukowych.

W dalszej kolejności wymagane jest zaprezentowanie pracy odpowiedniej wiedzy i umiejętności związanej z tematyką naukową poruszaną w pracy.

Dwa ostatnie z wskazanych podpunktów są szczególnie istotne podczas obrony pracy licencjackiej. Co prawda umiejętności samodzielnego analizowania problemu i wnioskowania są niezbędne już na etapie pisania pracy dyplomowej, jednak ich wykorzystanie będzie szczególnie ważne właśnie podczas obrony. O ile promotor zna całą pracę bardzo dobrze, gdyż wielokrotnie musiał ją przeczytać i sprawdzić, to członkowie komisji już niekoniecznie. Wynika to z liczby studentów, która podchodzi do obron i częstotliwości organizowania tego typu egzaminów. Niektórzy członkowie komisji najzwyczajniej nie są w tej sytuacji w stanie przeczytać wszystkich prac. A zatem jak obronić pracę licencjacką, skoro ktoś jej nie przeczytał, a może zadawać pytania? Czego te pytania mogą dotyczyć? Otóż członkowie komisji, którzy nie przeczytali pracy najczęściej będą pytać właśnie o wnioski wynikające z przeanalizowania problemu.

 

Jak obronić pracę licencjacką na 5? W jaki sposób przebiega obrona?

Podczas obrony student musi:

 • uzasadnić wybór tematu,

 • zreferować treść pracy,

 • wskazać zastosowane metody,

 • przedstawić wyniki badań,

 • omówić ewentualne trudności badawcze,

 • znać treść publikacji wykorzystanych w pracy,

 • wykazać się znajomością treści wykładanych przez cały czas studiów,

 • odpowiadać na pytania recenzenta i innych członków komisji.

W warunkach sali, w której odbywa się obrona, student przystępujący do obrony pracy licencjackiej musi wykazać się tymi zdolnościami i będzie wtedy zdany już wyłącznie dla siebie.

Do obrony należy się zatem odpowiednio przygotować. Pracę najlepiej przeczytać wielokrotnie, a następnie zastanowić się, jakie źródła literaturowe są najważniejsze oraz jakie wnioski płyną z pracy. Należy też znać podstawowe pojęcia użyte w pracy, gdyż jeśli będziemy je mylić lub używać błędnie, w najlepszym razie otrzymamy niską ocenę, a w najgorszym możemy nawet się nie obronić. Komisja może bowiem uznać, że skoro student nie zna podstawowych pojęć, nie napisał on pracę samodzielnie, a jest to podstawowe i najważniejsze kryterium uzyskania dyplomu licencjata.

 

Jakie pytania mogą być na obronie pracy licencjackiej?

Jeśli zastanawiacie się jak obronić pracę licencjacką, to na pewno łowicie się nad tym jakie pytania mogą paść podczas obrony. Tak naprawdę zależy to od praktyk stosowanych na danej uczelni. W przypadku większości uczelni pytania zazwyczaj dotyczą treści pracy licencjackiej i płynących z niej wniosków. Niektóre uczelnie jednak (szczególnie te, które chcą szczycić się wyjątkowo wysokim poziomem kształcenia) wymagają jednak, aby student odpowiedział też na pytania z zakresu podstawy programowej studiów. Najczęściej pytania te są jednak wcześniej podawane do wiadomości studentów inni mogą oni odpowiednio przygotować się zawczasu. Na etapie studiów licencjackich jest to od kilkudziesięciu do nawet kilkuset pytań z wiedzy zdobytej podczas studiów.

Warto też wypytać swojego promotora. Najlepiej umówić się na osobne konsultacje poświęcone temu jak obronić pracę licencjacką i wówczas zapytać o potencjalne pytania i tradycje uczelni w tym zakresie. Dobrze też poznać skład komisji, gdyż może to sugerować zakres tematyczny zadawanych pytań. Niektórzy promotorzy są skłonni podać pytania przed obroną, przynajmniej te które zamierzają sami zadać. Płynna odpowiedź studenta podczas obrony to także wizytówka promotora, który chętnie popisze się przed kolegami jak dobrze przygotował swoich studentów. Warto zatem zadbać o dobre relacje podczas całej współpracy, gdyż mogą one determinować późniejszy sukces podczas obrony.

 

9 najczęściej zadawanych pytań podczas obrony pracy licencjackiej

Zazwyczaj pytania na obronie pracy licencjackiej dotyczą zagadnień opisanych w pracy. O co zatem mogą pytać członkowie komisji i promotor? Oto lista najczęściej pojawiających się pytań na obronie:

 1. Dlaczego zdecydował/a się pan/pani na taki temat?

 2. Które z publikacji naukowych wykorzystanych w pracy uznaje pan/pani za najważniejsze?

 3. Dlaczego zdecydował/a się pan/pani na taki a nie inny dobór badań do tematu pracy?

 4. Proszę wskazać najważniejsze wnioski płynące z przeprowadzonych przez pana/panią badań.

 5. Jaki wkład w rozwój nauki wnoszą przeprowadzone przez panią/pana badania?

 6. W jaki sposób pozyskał/a pan/pani respondentów do swojego badania? (dotyczy osób, które prowadziły badania ankietowe)

 7. W jaki sposób został zrealizowany cel pracy?

 8. Czy hipotezy w pracy potwierdziły się i jak to zostało zweryfikowane?

 9. W jakim kierunku będzie ewoluowało/rozwijało się badane przez pana/panią zjawisko?

 

Jak obronić pracę licencjacką? Co jest najważniejsze?

Aby obronić pracę licencjacką na wysoką ocenę, należy przede wszystkim wykazać się wiedzą z zakresu analizowanej tematyki i nie dać się niczym zaskoczyć. Bardzo ważna jest też znajomość zagadnień metodologicznych, gdyż pytania o elementy takie jak cel pracy, problem badawczy, sposób weryfikowania hipotez czy dobór metod badań padają bardzo często. Warto zatem zapoznać się z tymi pojęciami, aby umieć odpowiedzieć na tego rodzaju pytania. W naszych poradnikach szczegółowo opisujemy te zagadnienia. Warto zatem do nich zajrzeć, aby dobrze przygotować się do obrony.

Może Cię zainteresować?

Poradniki Cyber-promotora

Pomoc w pisaniu prac

 

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: