Pisanie prac licencjackich, pomoc w pisaniu prac - metodologia w pracy licencjackiej rozdział metodologiczny w pracy licencjackiej
03 października 2022

Jak napisać rozdział metodologiczny pracy licencjackiej ?

 Studenci, którzy w tym semestrze kontynuują seminarium dyplomowe (drugi lub trzeci semestr) już wkrótce będą musieli zaprezentować swoim promotorom założenia metodologiczne pracy. Napisanie pracy wiąże się bowiem z koniecznością przedstawienia metodologii, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych typów prac dyplomowych: inżynierskich lub magisterskich.

Rozdział metodologiczny w pracy licencjackiej

Struktura pracy licencjackiej jest ściśle określona i należy się do niej zastosować, aby uniknąć błędów podczas pisania pracy. W strukturze można wymienić następujące części:

 • część literaturowa, inaczej nazywana teoretyczną,

 • część metodologiczna,

 • część empiryczna (badawcza).

W niniejszym artykule skupimy się na części metodologicznej. Rozdział metodologiczny zawiera założenia metodologiczne, które muszą być ściśle związane z tematem pracy licencjackiej oraz określonym wcześniej założeniem badawczym.

Struktura rozdziału metodologicznego

Pisanie części metodologiczno-badawczej prac licencjackich wiąże się z zachowaniem określonych procedur pracy naukowej. Wśród najważniejszych z nich należy wskazać odpowiednią strukturę części metodologicznej.

W strukturze rozdziału metodologicznego możemy wyróżnić następujące części:

 • przedmiot badania,

 • cel badania,

 • problemy badawcze,

 • hipotezy badawcze,

 • metody, techniki i narzędzia badawcze,

 • organizacja przebiegu badań.

Wszystkie powyższe elementy powinny znaleźć się w rozdziale metodologicznym. Istnieją dwa podejścia, jeśli chodzi o pisanie rozdziału metodologicznego. Pierwsze, stosowane przez większość promotorów zakłada, że student pisze tę część pracy przed przystąpieniem do badań. Ma to na celu weryfikację, czy dana osoba w ogóle będzie w stanie przeprowadzić zaplanowane badanie. Chociaż jest to logiczne, podejście jest jednak obarczone poważną wadą. W przypadku badań ilościowych, przed zrealizowaniem badania, nie jesteśmy w stanie opisać takich elementów jak organizacja przebiegu badań lub charakterystyka próby badawczej, a bez tego metodologia nie jest pełna. Z tego względu bardziej racjonalne jest podejście drugie: pisanie rozdziału metodologicznego po zakończonym badaniu, ponieważ tylko wtedy informacje zebrane podczas badania zostaną w pełni wykorzystane.

Nie wiesz, jak napisać rozdział metodologiczny pracy licencjackiej, magisterskiej lub inżynierskiej? Chętnie pomożemy – zapoznaj się z ofertą – zobacz więcej…

Metodologia w pracy licencjackiej – najważniejsze pojęcia

Poniżej zostaną wyjaśnione najważniejsze pojęcia, które ułatwią części metodologicznej pracy licencjackiej.

 • Metoda badawcza – to wszystkie czynności, które zostają podjęte podczas prowadzenia badania, mające doprowadzić badacza do osiągnięcia pożądanego celu.

 • Metodologia – jest o nauka o prowadzeniu badań naukowych, która jest stosowana w różnych dziedzinach wiedzy.

 • Metodyka – jest to zbiór przyjętych zasad, które dotyczą wykonania określonej pracy.

 • Przedmiot badań – to obiekt zainteresowania, który jest ściśle związany z tematem pracy licencjackiej, wybrany przez studenta (badacza) w celu przeprowadzenia badania.

 • Cel badania – jest rezultatem, do którego dąży badacz oraz który chce się osiągnąć prowadząc badanie.

 • Problem badawczy – jest formułowany poprzez wykorzystanie pytania – „Co chce udowodnić badacz prowadząc badanie?”

 • Hipoteza – jest odpowiedzią na problem badawczy, czyli na pytanie, co chce badacz udowodnić swoim badaniem. Zwykle przyjmuje formę twierdzącą.

Masz wątpliwości co do poszczególnych elementów metodologii swojej pracy – skontaktuj się z nami – chętnie wyjaśnimy – kontakt

W jaki sposób tworzy się hipotezy badawcze?

Formułowanie hipotez badawczych jest związane z problemem badawczym. Jak wyżej wspomniano problem badawczy jest tym, co chce udowodnić badacz (student). Pierwszym krokiem do sformułowania hipotezy jest odpowiedź na powyższe pytanie. Jednakże zawsze problem badawczy należy stworzyć przed przystąpieniem do badania. Dlaczego? Ponieważ na podstawie narzędzi badawczych np. kwestionariusza ankiety badacz będzie sprawdzać czy hipoteza, którą założył jest prawdziwa.

Przykład:

Temat pracy magisterskiej: Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa w społeczeństwie.

Problem badawczy: W jaki sposób Policja zapewnia bezpieczeństwo?

Hipoteza: Policja spełnia wszystkie wymagania, które gwarantują bezpieczeństwo w społeczeństwie.

Należy pamiętać, że każda hipoteza powinna być: pojęciowo jasna, jednoznaczna, ogólna oraz sprawdzalna. Jeżeli podczas konstruowania hipotez w pracy licencjackiej sprawdzisz, czy zawiera wszystkie powyższe informacje możesz być spokojny, że prawidłowo ją wprowadziłeś.

Warto też nadmienić, że nie w każdej pracy formułowane są hipotezy badawcze. Rozdział metodologiczny w pracy licencjackiej nie zawsze musi je zawierać.

Najczęściej występują one tam, gdzie mamy do czynienia z badaniami ilościowymi i możliwa jest statystyczna weryfikacja hipotez. Służą do tego określone metody statystyczne, które dobiera się zależnie od rodzaju hipotez. Wyróżnia się hipotezy:

 • Parametryczne – dotyczą one parametrów próby badawczej

 • Nieparamatryczne – dotyczą wszystkich innych zmiennych.

W zależności od rodzaju hipotez wyróżnia się kilka metod weryfikacji, w tym między innymi:

 • wnioskowanie częstościowe, z użyciem P-wartości,

 • iloraz wiarygodności – jest często wykorzystywany przy porównywaniu dwóch hipotez,

 • wnioskowanie bayesowskie, z użyciem czynnika Bayesa – określa stopień subiektywnej pewności jaki można przypisać danej hipotezie.

Wybór określonej ścieżki postępowania zależy od tego, jakie hipotezy zawiera rozdział metodologiczny w pracy licencjackiej.

Tym niemniej w wielu pracach w ogóle nie formułuje się i nie testuje hipotez badawczych. Jest to zbędna zwłaszcza w pracach poglądowych. O ile pozostałe elementy metodologii są obowiązkowe, nie dotyczy to hipotez. Nie należy zatem ufać obiegowej opinii, że napisanie pracy zawsze wiąże się z koniecznością sformułowania hipotez.

Jakie metody i techniki badawcze można wykorzystać w pracy licencjackiej?

Jak już wcześniej wspomniano, metody badawcze to wszystkie czynności, które służą przeprowadzeniu badania. Aby ułatwić sobie pisanie rozdziału metodologicznego można posłużyć się różnymi metodami i technikami. Najpopularniejszymi metodami i technikami są:

 • ankieta,

 • wywiad,

 • obserwacja,

 • analiza dokumentów,

 • eksperyment,

 • analogia,

 • synteza,

 • analiza,

 • inne.

Napisanie pracy licencjackiej wiąże się zatem z szeroką paletą wyboru metod i technik badawczych. Oczywiście wybór metody uzależniony jest od tematu pracy, który zwykle implikuje wybór konkretnej metody, a także od problemu badawczego i preferencji studenta. Możliwe jest też wykorzystanie kilku metod i technik badania: metody głównej oraz metod pomocniczych. Można wybrać kilka sposobów prowadzenia badania i następnie sprawdzić, który z nich dostarczy największej ilości rzetelnych informacji, które będzie można wykorzystać podczas pisania rozdziału badawczego w pracy licencjackiej.

Jeśli masz problem z napisaniem rozdziału metodologicznego, może Cię zainteresować:

 

Zadzwoń - 791 205 746

Cyber-promotor
0

Liczba zadowolonych klientów: